Diagnostika pohybového aparátu pro použití ve fitness a v osobním tréninku

Být dobrým trenérem není jen o tom, plně se klientovi věnovat po dobu celého tréninku. Klient přichází na první trénink s osobním trenérem většinou s konkrétními požadavky i s konkrétní historií. K tomu, aby se trenér dozvěděl, kdo stojí před ním, jaký má problém a vůbec, quo vadis ve fitness, má k dispozici různé metody:

1. Podívám se a vidím aneb vyšetření aspekcí (prohlídkou) – hodnotí se celková symetrie (horní a dolní polovina těla, pravolevá symetrie), stabilita těla, mobilita, pohybové stereotypy, zkrácené svaly, síla břišních svalů, postavení chodidel a rozložení tukových vrstev. Součástí vyšetření je také osobní pohovor, kde se získávají a zapisují vstupní informace o zdravotním stavu, předchozích pohybových aktivitách, časových možnostech, kondici, motivaci, absolvovaných operacích, prodělaných nemocích a zraněních atd.

2. Silové testy a testy kardiovaskulárního systému – například formou zátěžového vyšetření na ergometru. Ten slouží ke zjištění trénovanosti (k využití pro další zdokonalení tréninkového procesu) a také ke zjištění reakce organizmu na zátěž (může pomoct odhalit některé skryté chorobné stavy).  Silové testy zkoumají silovou vytrvalost, maximální sílu a rychlou sílu. Pro efektivní trénink je potřebné znát úroveň všech tří schopností vybraných svalových partií.

3. Antropometrické měření a analýza složení těla – zjišťuje informace o tělesné výšce a váze, o aktuálním stavu svalové tkáně, o procentuálním podílu podkožního tuku a hlubokých tuků. Sledují se ztráty tuku a nárůst svalů, měří se tloušťka v konkrétních bodech a WHR (poměr pas-boky). Zjišťuje se BMR (bazální metabоlický výdej), výpočítává se BMI (index tělesné hmotnosti), měří se podíl kosterní svaloviny v celém těle, vypočítává se denní bazální metabolismus (v kJ, nebo kcal). Měření složení těla je neocenitelná pomůcka při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity. Na našem trhu jsou dostupné v současné době měření na základě bioimpedance, nebo ultrazvukem. První zastupují značky Tanita a Inbody, ultrazvukem pak měří BodyMetrix.

4. Spirometrie (vitální kapacita plic), měří objem vzduchu, který lze vydechnout po maximálním vdechu. Ten se zvyšuje úměrně s fyzickou zdatností. (Průměr u žen je cca 5 litrů, u mužů cca 5,6 litrů, u trénovaných sportovců je to cca 7 litrů). U vytrvalostních sportovců je dýchací svalstvo silnější a vitální kapacita plic větší. Vyšší kapacita plic znamená dokonalejší výměnu kyslíku a oxidu uhličitého. Organismus je tak schopen pracovat déle a výkonněji, únava přichází později.

5. Back-check je diagnosticko-screeningový přístroj, který slouží pro vyšetření funkčního stavu svalstva a následnou rehabilitaci. Metodou měření izometrické síly flexorů a extenzorů trupu ve vzpřímené pozici odhaluje svalové dysbalance nebo degenerativní ochabnutí svalstva.

6. Dornova metoda spočívá v jemném manuálním ošetření a je vhodná při řešení onemocnění a obtíží spojených s pohybovým aparátem. Pomocí Dornovy metody dojde k vyrovnání délky končetin a k navrácení kloubů a obratlů do původní polohy. Náprava se provádí kyvadlovým pohybem končetin, při kterém se uvolňuje svalstvo a který umožní napravit zablokovaná místa.

7. SM systém (stabilizační a mobilizační systém), je cvičení vhodné pro lidi s bolestmi zad nebo pro ty, kteří chtějí poruchám páteře předejít. Tuto metodu využívá i mnoho vrcholových sportovců jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

8. Metoda MFK (manuální fyzioterapeutická korekce), využívá výsledků měření myokinetické aktivace k posouzení dysbalancí a stanovení terapeutických technik vedoucích k obnově svalové rovnováhy. Vyšetření není měřením, ale posuzováním kvality nástupu svalového pohybu, jeho aktivity. Při vyšetřování terapeut s pacientem provádí opakované kineziologické vyšetření, prováděné v daném postupu. Současně je testována také dysbalance, což umožňuje získání dokonalého pohledu na celkový funkční stav pohybových stereotypů. Psychosomatika metody MFK odhaluje skutečnost existence fyzického a psychického souladu v těle a umožňuje využít tohoto faktoru v rehabilitaci.

9. FMS™ (screening funkčního pohybu) je souborem sedmi funkčních testů pohybu, jejichž výsledky se třídí a přesně bodují.  Klientovi jsou následně navržena cílená a přesná nápravná kompenzační cvičení. FMS pohotově identifikuje funkční omezení, svalové nerovnováhy a tělesné asymetrie. Screening velice snadno identifikuje asymetrie, omezení a  intenzitu potřeby pro další testování a analýzy, kde zřetelně vidíme dosažené výsledky.

10. Psychodiagnostika se zabývá určením základního osobnostního profilu, struktury vlastností a povahových předpokladů sportovce či naopak nedostatků a rizikových faktorů vzhledem k určité sportovní disciplníně, sebeobrazu a jeho flexibility, podvědomé psychické bloky či obrany, dominace – submise a informace o temperamentu a eventuálních hraničních či patalogických rysech.
           
Závěrem: všechny sebesofistikovanější diagnostiky zůstanou jen čísly na papíře pokud: je odpovědná osoba neumí správně vyhodnotit, interpretovat klientovi, implementovat do tréninkového plánu a celkové životosprávy klienta, pravidelně opakovat a věřit, že jakákoliv práce bez odpovídajících dat je pouhá alchymie, kterou si nikdo ze zúčastněných nemůže dovolit.

Komentáře