20 TOP fitness trendů pro rok 2020

Trénink individuální nebo v malých skupinách, vysoce intenzivní intervalový trénink, zdravotní wellness coaching a také kvalitní vzdělávání fitness profesionálů – to jsou některé z nejaktuálnějších trendů, které budou v roce 2020 hýbat světem fitness!

Sestavení přehledu TOP 20 trendů v oblasti fitness v Evropě pro rok 2020 vychází ze závěrů mezinárodního průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 1 000 profesionálů z řad provozovatelů fitness, školicích organizací i jednotlivých fitness odborníků. Výsledky průzkumu byly představeny na International Standards Meeting Europe Active koncem listopadu v Kodani, kde Českou republiku reprezentovala Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a České komory fitness.

„Nejaktuálnějšími tématy fitness sektoru pro rok 2020 se staly individuální trénink a trénink v malých skupinách. Velký prostor byl také věnovaný cvičení zaměřenému na podporu zdraví a v rámci tzv. zdravotního wellness coachingu. Další významný trend pak představuje potřeba kvalitního vzdělávání fitness profesionálů a nastavení standardů znalostí a dovedností osobních trenérů i dalších fitness profesí.“

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

1. Osobní trénink

Na prvním místě v pomyslném žebříčku fitness trendů se jednoznačně umístil osobní trénink. Tradiční individuální vedení klienta na cvičební lekci představuje 72 % všech lekcí probíhajících ve fitness centrech.

„Při osobním tréninku si nastavíte cíle společně s trenérem, který program vytváří vždy na míru dle vašich individuálních cílů, pohybových i zdravotních možností. Individualizace sportovního tréninku a zaměření se na konkrétní cíl, s nímž klient přichází a který vyžaduje, je jasným trendem fitness tréninků. I ve fitness sektoru totiž sledujeme významný požadavek po zkvalitnění služeb a vyhledávání kvalitního a individuálního přístupu, které vedení tréninku s jedním klientem a vnímání jeho potřeb skvěle splňují.“

Jan Caha, Fitness Institut

2. Vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT)

Hned na druhé příčce v žebříčku popularity se při mezinárodním hodnocení umístil tzv. HIIT, tedy intervalový trénink o vysoké intenzitě v různých podobách, a to jak formou individuálního tréninku, tak jako skupinový trénink. Vysokou intenzitou cvičení se přitom rozumí tempo v 80-90 % maximální tepové frekvence. Zásadní výhodou tohoto konceptu je, že ke spalování tuku nedochází pouze při cvičení, ale i po něm.

„Vysoce intenzivní intervalový trénink získává na síle. Hlavní důvody můžeme vidět zejména ve zrychlení doby, kdy i úspora času, jež u kratšího, ale intenzivnějšího výkonu nastává, je benefitem, který sleduje stále více zájemců o aktivní životní styl. Významným prvkem je také rostoucí množství vědeckých studií a zkušeností uživatelů. Cílem je tak směřování k vyšší efektivitě při ovlivňování tělesného složení, například i co se týče pocitu hladu a celkové metabolické odpovědi.“

Jan Caha, Fitness Institut

3. BodyWeight

Jak už název napovídá, při tomto druhu cvičení nepotřebujete žádné přístroje ani pomůcky, protože pracujete pouze s hmotností vlastního těla.

„Funkční trénink využívá pohyby, které běžně vykonáváme v rámci všedního dne. Patří sem podřep, rotace trupu, zapojení horních končetin, a využívá se při něm více svalových skupin najednou. Trénink navíc zlepšuje kardiovaskulární kondici a dochází při něm ke značnému spalování kalorií, “ vysvětluje Jana Havrdová a vysvětluje ještě jeden veskrze praktický aspekt, který se stoupající popularitou tohoto trendu souvisí. „Kromě toho, že se jedná o účinnou variantu cvičení, je také pro fit centra méně finančně náročná. Používá se při ní totiž jen minimum nářadí (kruhy, hrazdy, kettlebelly…), oproti vybavení klasického fitness, kde se například ceny kardio strojů pohybují ve statisícových částkách.“

Jana Havrdová, Česká komora fitness

4. Funkční fitness trénink

Dalším velmi populárním trendem je cvičení, které učí klienta ovládat tělo ve všech rovinách pohybu, přičemž jde o trénink pohybů, ne svalů. Jedná se o cvičební program odrážející skutečné aktivity, které může dělat každý člověk během dne, a přirozeně si tak zlepšovat fyzickou kondici. Cílem funkčního tréninku je proto vytvořit takovou skladbu cviků, která klientovi pomůže provádět tyto běžné denní aktivity s vyšší výkonností a nižším rizikem úrazu, povede k vyšší svalové rovnováze a kloubní stabilitě. Při funkčním tréninku se využívá především vlastní tělo, dále například jednoruční činky, volné kladky, balanční plošiny apod. Díky silovému tréninku si klient zlepšuje rovnováhu, koordinaci, sílu a vytrvalost, což se pak pozitivně projeví v jeho každodenním životě.

5. Malé skupinové cvičení

Tento trend rozšiřuje roli osobního trenéra z individuální výuky na menší skupinu. Osobní trenér pracuje se dvěma, maximálně pěti klienty, přičemž tento počet stále umožňuje instruktorovi jednotlivé cvičence korigovat, což ve větší skupině není možné. Navíc se tak trénink stává pro klienty cenově dostupnější.

6. Cvičení s cílem zhubnout

Obezita a nadváha se staly celosvětovým problémem. Není divu, že významný trend představují cvičení s cílem zhubnout. I ta ale mají své zákonitosti.  

„Například pro lidi s nadváhou je nutné volit takové aktivity, které nadměrně nezatěžují pohybový aparát – zejména nosné klouby, oběhovou a dýchací soustavu. Nejsme-li na pohyb příliš zvyklí a chceme jej do svého života zařadit právě proto, že se snažíme redukovat svoji hmotnost, měli bychom tak činit postupně, a to jak z hlediska frekvence, tak i z hlediska její intenzity – tedy náročnosti pro pohybový i kardiovaskulární systém.“

PhDr. Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB (Stop Obezitě), která se už více než 25 let zaměřuje na hubnutí, a to cestou bez diet a striktních omezení.

7. Cvičení je lék (Exercise is Medicine)

V tomto případě se jedná o úzkou týmovou spolupráci fitness trenérů a lékařů. „Cvičení je lék“ je globální zdravotní iniciativa, která vybízí lékaře primární péče a ostatní poskytovatele zdravotní péče, aby zohlednili fyzickou aktivitu při navrhování léčebných plánů a zahrnuli ji do nich, a zároveň aby odkazovali své pacienty k fitness profesionálům v rámci preventivní péče. A toto téma je samozřejmě velmi aktuální i pro české prostředí.

„Více pohybu a zdravější jídelníček by českému státu dokázaly ušetřit až 130 miliard ročně vydávaných na zdravotní péči. Pravidelná pohybová aktivita je lékem na civilizační nemoci. Snažíme se to u nás změnit a vést Čechy k pohybu – ať už osvětou na zajímavých konferencích, které pořádáme (např. konference Pohyb na předpis), akcí, jako je Evropský týden sportu, do kterého se každoročně zapojují sportovní centra po celé republice, nebo i výzvami typu Dejte svému životu pět hvězd.“

Jana Havrdová, Česká komora fitness

8. Zdravotní wellness coaching

Stále větší význam zaujímá ve světě fitness také poradenství a vedení klientů v oblasti životního stylu.

„Pomáhat jedincům i celým rodinám žít zdravě, je vycházejícím trendem. Nezdravý životní styl, jako jsou špatné stravovací návyky, nedostatečná fyzická aktivita, kouření, nadměrná konzumace alkoholu nebo například i nedostatečná kompenzace stresu, přispívají k chronickým onemocněním. Komplexní poradenství, které zahrnuje jak nastavení optimálních stravovacích návyků, sestavení jídelníčku respektujícího potřeby a možnosti klienta, stejně tak navýšení a zejména udržení dostatečného množství fyzické aktivity, může být součástí lékařské praxe. Velmi často se využívají psychologické přístupy jako například kognitivně behaviorální terapie.“

MUDr. Marie Skalská, lékařka, fitness instruktorka a lektorka Pro Fit Institutu.

9. Butik koncept

Tento trend je zatím známý spíše v zahraničí, ale pomalu se začíná uplatňovat i u nás. „Boutique“ fitness studio je malá tělocvična, kde se nabízí maximálně dva fitness programy. Tento koncept je spíš o exkluzivitě než o prostoru. Butiky se nacházejí většinou v nákupních centrech (kvůli jednoduché dostupnosti) a jsou populární především v městských částech, kde je horší dostupnost autem.

10. Kruhový trénink

Široké uplatnění nabízí trénink, který zahrnuje 6 až 10 cviků, při nichž dokážete procvičit celé tělo. Střídání aerobních a anaerobních aktivit v krátkém časovém intervalu je sice náročné pro kardiovaskulární systém, ale tuto náročnost si každý volí sám v závislosti na pauzách mezi cviky.

11. Fitness programy pro starší dospělé

Délka lidského života se neustále prodlužuje. Lidé déle pracují, jsou aktivní a je žádoucí, aby byli i ve starším věku co nejdéle zdraví a soběstační. Proto přirozeně vznikl trend, který klade důraz na fitness potřeby starší generace. Jedná se o klienty, kteří mají obecně větší finanční možnosti než jejich mladší protějšky, a fitness kluby se mohou na tento rostoucí trh zaměřit.

12. Zdravotní fitness (Clinical integration/medical fitness)

V tomto případě se jedná o úzkou spolupráci odborníků na zdravý pohyb a lékařů, kdy ale na rozdíl od Exercise is Medicine jsou fitness trenéři, lektoři nebo fyzioterapeuti přímo v prostorách klinik, tvoří jejich nedílnou součást. Zdravotní fitness je pak fitness odborníky individuálně vedené cvičení, které je stanoveno po specifikaci ošetřujícím lékařem. Klienty jsou často osoby se zdravotními obtížemi, chronickými chorobami, zraněními či s věkovými limitacemi.

13. Skupinové lekce

Stále rostoucím trendem jsou i skupinová cvičení, která mají v České republice dlouhou tradici. Podle Kateřiny Bímanové, předsedkyně vzdělávací komise Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, vzrostl v posledních letech zvláště zájem o pomalejší formy (Body&Mind) a čím dál tím víc se prosazují autorizované programy, které jsou prezentovány celosvětově (Les Mills, Zumba, Tabata, DeepWork, Pilobox, TRX apod.).

„V praxi to znamená, že instruktor si platí různá školení a licence na daný program, dostává materiály, a podle nich pak lekce vede. Klienti tak mají možnost si stejné či podobné lekce zacvičit na celém světě stejně.“

Kateřina Bímanová, FISAF.cz

14. Zaměstnávání kvalifikovaných fitness profesionálů

Díky tomuto trendu by se už nemělo stát, aby se klient setkal například ve fit centru s neprofesionálním trenérem, který nemá potřebné vzdělání a kvalifikaci pro vykonávání tohoto povolání. Celoevropský trend udržovat vysokou úroveň fitness center díky vzdělaným, certifikovaným a zkušeným trenérům patřil mezi často zdůrazňovaná témata listopadového mezinárodního setkání International Standards Meeting Europe Active v Kodani.

15. Standardy fitness profesí 

Sami fitness odborníci si dobře uvědomují nezbytnost vzdělání, zkušeností a certifikace vzdělání. Celosvětový trend vzdělávání pokračuje prostřednictvím certifikace třetích stran, zejména pak národních a nadnárodních asociací. V Česku zastává tuto roli Česká komora fitness, která byla jedním z hlavních iniciátorů sestavení standardů profesních kvalifikací fitness profesí v rámci systému Národní soustavy kvalifikací.

„I u nás lze pozorovat v posledních deseti letech výrazný nárůst zájmu o profesi trenérů či lektorů různých forem skupinových lekcí. O to více je třeba udržovat stále vyšší standardy, abychom docílili toho, že trenéři a lektoři budou klientům především pomocníky a sníží se i riziko případných zranění. Zároveň je nastavení minimálních standardů základem, abychom mohli spolupracovat například se zdravotními pojišťovnami.“

Jana Havrdová, Česká komora fitness

V současné době už probíhají zkoušky z profesní kvalifikace z oblasti aerobiku, body stylingu, pilates a dalších fitness a sportovních specializací, jejich přehled je zde.

16. Po-rehabilitační cvičení

„Jedná se o volbu cvičení pro lidi, kteří prodělali nějaký úraz nebo léčení spojené s individuální rehabilitací, ale i s celoživotní diagnózou, a kteří by se chtěli (a měli) i nadále věnovat vhodným pohybovým aktivitám. Tyto lekce vedou fitness odborníci, kteří zároveň mají povědomí i o určitých typech diagnóz. Náplň je klasická jako u zdravotního cvičení, cílem je především zvyšování kondice, práce s tělem v rámci svalových dysbalancí a relaxační cvičení.“

Andrea Hašková, fyzioterapeutka FBMI ČVUT Kladno

17. Trénink s volnou váhou

Barbells, kettlebells, dumbells a medicinbaly se dostávají do různých lekcí. Instruktoři učí své klienty od základu správným pohybům, následně zvyšují zátěž a přidávají nová cvičení.

„Tento trend již svého vrcholu zřejmě dosáhl, a to nejen díky funkčnímu tréninku ve fitness, ale také crossfitu a snaze „zfunkčnit“ tělo a pohybové řetězce. I tak je to jeden ze zásadních prostředků ke zlepšení kondice a usnadnění samotné možnosti zacvičit si. Přeci jen, ohromný fitness přístroj si jen tak někdo domů nepořídí, zato malý kettlebell, který je navíc i hezkou dekorací bytu, si může pořídit téměř každý. A pak stačí po něm dvakrát až třikrát týdně sáhnout a zlepšit si tak v domácím prostředí svoji kondici.“

Jan Caha, Fitness Institut

18. Wearables

Wearables – ještě nedávno neznámý pojem, který se dá jen obtížně přeložit do češtiny, se stal velmi frekventovaným. Zahrnuje veškerá zařízení, která se dají nosit na těle a umožňují nejrůznější měření nejen při pohybových aktivitách, ale i v běžném životě.

Do této kategorie patří například fitness náramky, chytré hodinky, fitness trackery, GPS sledovací zařízení od výrobců Misfit, Garmin a Apple – tedy top zařízení, která mohou sledovat tepovou frekvenci, spotřebované kalorie, dobu sezení apod. Na vzestupu jsou také nejrůznější mobilní aplikace – dnes si každý může do svého chytrého telefonu stáhnout aplikace jako Nike Run Club a MapMyRun nebo Ride. Aplikace obsahují jak zvukové, tak vizuální výzvy k zahájení a ukončení cvičení a jiné podněty k pohybu. Mezi oblíbené patří např. Endomondo Pro a Joga s Janet Stone. Některé aplikace můžou také měřit fyzický pokrok klienta i spoustu dalších hledisek.

19. Cvičení pro děti

Systematická výchova dětí k pravidelnému pohybu je velmi aktuální celosvětové téma.

„Jsme hrdí na to, že jsme jako první v České republice získali mezinárodní akreditaci EuropeActive, což je v současné době nejvyšší možné evropské uznání kvality pro oblast cvičení s dětmi (Youth Fitness Instructor). Ostatně v tomto směru máme skutečně velké zkušenosti nejen z trénování dětí k výkonnostnímu sportu v rámci systému soutěží FISAF.cz, ale také díky pohybově preventivní kampani Česko se hýbe a našemu programu Děti na startu.“

Jitka Literová, FISAF.cz

20. Jóga (programy Body&Mind)

Do této kategorie patří kromě nejznámější jógy i další programy Body&Mind, jako je například pilates, forma cvičení, která se zaměřuje na střed těla a zároveň zvyšuje flexibilitu a zlepšuje držení těla.

„Není překvapením, že trend spočívající v klidném cvičení, uvolnění a umění propojit relaxaci mysli i svalstva, je v dnešním uspěchaném světě stále populárnější. Jóga v uplynulém roce navíc zaznamenala různé nové formy, jako je Power Yoga, Yogilates nebo Jóga v horkém prostředí. Řada cvičících si ani neumí představit jiný začátek dne než s dvacetiminutovkou své ranní jógové sestavy.“

Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a České komory fitness.
Komentáře