Odpuštění nájmů z hlediska práva a další informace pro podnikatele

Obchody žádají odpuštění nájmů. Provozovatelé obchodů jednají s majiteli center o kompenzacích, nebo dokonce o odpuštění nájemného. Co na to říká právo?

Občanský zákoník nijak nestanovuje možnost prominutí nájemného v případě jakýchkoliv mimořádných opatření státu, včetně vyhlášení nouzového stavu.

Pokud není v nájemní smlouvě ujednána tzv. doložka vyšší moci, která by se vztahovala na současnou situaci, bude případné snížení či až prominutí nájemného záležet zejména na pronajímateli a dohodě s ním.

Nárok na slevu či prominutí nájmu tak za této situace nevyplývá přímo ze zákona a její poskytnutí je tedy pouze na uvážení a rozhodnutí pronajímatele a jeho vůli jednat v zájmu zachování dobrých vztahů.

V každém případě jsou však pro posouzení vzájemných práv a povinností rozhodující podmínky a ujednání konkrétní nájemní smlouvy. V důsledku epidemie koronaviru a souvisejících restriktivních opatření orgánů veřejné moci dochází však současně k podstatné změně okolností, která způsobuje zvlášť hrubý nepoměr práv a povinností smluvních stran nájemní smlouvy, neboť povinností je platit nájemné v plné výši, ačkoli nelze předmět nájmu užívat. V takovém případě se znevýhodněná strana může na základě ustanovení § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na pronajímateli domáhat jednání o nových podmínkách smlouvy. Pokud nedojde s pronajímatelem ke shodě, lze se následně obrátit na soud s návrhem na změnu podmínek nebo zrušení nájemní smlouvy. Výše uvedené však neplatí, pokud jste na sebe nájemní smlouvou převzali nebezpečí změny okolností.

V této chvíli doporučuji, aby si podnikatelé průběžně vyčíslovali jim vzniklé škody, včetně ušlého zisku, který jim vznikl v přímém důsledku zavedených opatření.

JUDr. Michaela Ehrenbergerová

Česká komora fitness také intenzivně sleduje dění kolem prodloužení nouzového stavu, na základě kterého jsou uzavřena i všechna fitness centra, nikoliv podle krizového zákona, ale podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vnímáme to jako velmi komplikovaný právní problém, který ovšem opravdu může zásadně ovlivnit případné žádosti i soudní spory o náhradách škod vzniklých našim podnikatelům v souvislosti s nouzovým stavem. Více informací můžete nalézt v tiskové zprávě HK ČR ze dne 26. března 2020.

Nad rámec této náhrady škody se jedná o dalších  instrumentech, které má vláda zavádět na pomoc živnostníkům v jejich současné situaci. Některé už byly schváleny.

Jedná se zejména o bezúročné půjčky pro podnikatele. Poslanci již také odsouhlasili prominutí záloh na sociálním a zdravotní pojištění v období březen-srpen 2020 až do výše pojistného vypočítaného z minimálního vyměřovacího základu a dále má Česká republika obdržet dotační podporu pro živnostníky od Evropské Unie, která bude rozdělována ze strany státu.

Komentáře