Přehled pro OSVČ kompletně

Jako OSVČ máte hromadu povinností vzhledem ke státu. Jeho představitelé si naštěstí uvědomují, že tato situace není jednoduchá pro nikoho, a proto i pro OSVČ přichystalo několik vstřícných kroků. Bohužel s tím, jak se neustále mění, vzniká chaos. Několik dní jsme dávaly dohromady, upravovaly a doplňovaly obsáhlý soupis. Pojďte si v tom s námi udělat trochu pořádek…

Kompenzační bonus pro OSVČ

Kompenzační bonus je podpora pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program je oproti původnímu návrhu upraven tak, aby na ni dosáhlo co nejvíce lidí. Finanční prostředky by měly být již v průběhu měsíce dubna.

Finanční správa, která má administraci programu na starosti, zveřejní doporučený vzor formuláře pro snazší vyplnění žádosti. Doporučujeme tedy sledovat webové stránky Finanční správy.

Vyplněnou žádost poté doručíte finančnímu úřadu, u kterého podáváte daňové přiznání k dani z příjmů ideálně elektronicky (přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou) či emailem. Žádost lze podat i v listinné podobě (zaslat poštou nebo zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy).

Kdo má nárok na 25.000 Kč?

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění 
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí za ty kalendářní dny, za které žadatel neobdržel podporu v nezaměstnanosti. Bonus je nebude podléhat dani z příjmu.

Daně

Jedna z velkých oblastí, kterou se každá podnikající fyzická osoba musí zaobírat, jsou daně. I zde vláda schválila několik úlev.

V tuto chvíli je možné podat přiznání k dani z příjmů za rok 2019 až do 1. 7. 2020 bez sankce. V návaznosti na to je možnost podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 3. 8. 2020. Toto prodloužení je možné za podmínky, že do 3. 8. 2020 zároveň uhradíte případný doplatek pojistného. Za den úhrady se považuje den, kdy byla platba připsána na účet příslušné OSSZ. V tomto případě je opravdu důležité pohlídat si, aby platba byla připsána včas, jinak je velice možné (není nikde upraveno), že úroky z prodlení budou vypočítány od řádného termínu, tedy od 1. 4. 2020.

Červnová záloha na daň z příjmu fyzických a právnických osob se promíjí bez nutnosti žádosti.

Zálohy na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí 2020 je třeba zaplatit až do 15. 10. 2020.

U kontrolních hlášení DPH, která byla podána opožděně v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020, budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání.

Zároveň je možné požádat o pozdržení platby (posečkání) daně nebo její platby na splátky (splátkování) – podmínky naleznete zde.

Zálohy na pojistné

Jako OSVČ máte povinnost platit si měsíční minimální zálohu na sociální a zdravotní pojištění. U sociálního pojištění je základní minimální záloha 2544 Kč, pokud je vaše podnikatelská činnost Vaší činností hlavní, a 1018 Kč, pokud se jedná o činnost vedlejší. U zdravotního pojištění činí základní minimální měsíční záloha částku 2352 Kč a vztahuje se jen na činnost hlavní.

sociálního pojištění jsou aktuálně odpuštěné splátky za měsíce březen až srpen 2020, bez ohledu na předepsanou výši. Toto opatření je plošné, není tedy třeba o prominutí žádat. Pokud již byla některá ze záloh na březen až srpen uhrazena, bude použita na jiné již splatné závazky, popř. jako záloha na pojistné na září a následující měsíce.

V příštím roce si pak každá OSVČ v přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok 2020 od výsledného pojistného na důchodové pojištění za rok 2020 odečte zálohy, které v roce 2020 uhradila, a za období března až srpna si odečte za každý kalendářní měsíc částku ve výši základní minimální zálohy, viz výše.

Období březen až srpen se pro účely výpočtu osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu bude považovat za tzv. vyloučenou dobu, ale to pouze pro OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností.

zdravotního pojištění je princip fungování stejný jako u sociálního pojištění.

Dávky nemocenského pojištění – ošetřovné, nemocenské pojištění

Ačkoli běžně nemá OSVČ nárok na ošetřovné, a to ani v případě účastní-li se nemocenského pojištění, bylo Usnesením vlády schváleno vyplácení dávky 424 Kč, pokud nepobírá dávku ošetřovného jiná osoba. Mimořádně se týká dětí do 13 let (standardně je to 10 let). Pomoc se vyplácí zpětně,  za březen lze požádat o podporu od 1. dubna

Podpora se vyplácí na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu

U dobrovolného nemocenského pojištění je třeba si platit měsíční pojistné nadále, zde žádné úlevy nejsou. V případě, že vám byla nařízena karanténa, máte nárok na dávku nemocenského v případě, že jste si minimálně 3 měsíce před nařízenou karanténou platili nemocenské pojištění a že je delší než 14 dnů. Za prvních 14 dnů se dávka nevyplácí. Pokud budete činnost vykonávat osobně, tedy z domova, nebude vám za tyto dny dávka přiznána.

Ošetřovné pro OSVČ – jak žádat radíme zde

Kurzarbeit a příspěvky státu na náhrady mezd

Program Antivirus mohou využít OSVČ, kteří zaměstnávají pracovníky. Antivirus je tedy program pro zaměstnavatele, jejichž hospodářská činnost byla ohrožena v důsledku šíření nákazy. Jedná se o příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd. Antivirus se rozběhl 6. dubna. Od té doby je možné podávat žádosti.

Podrobný návod, jak žádost vyplnit popisuje video MPSV ČR:

Manuál pro zaměstnavatele ZDE

Stát bude prostřednictvím ÚP kompenzovat vyplacené prostředky pomocí 2 režimů:

Režim A – druh překážky:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B – druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Pro nárok na kompenzace je třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

EET a půjčky

Povinnost evidovat tržby v režimu EET je nyní pozastavena po dobu krize a následující 3 měsíce. Nicméně vláda zamítla odklad zavedení EET do dalších odvětví (3. a 4. vlna) 1. května 2020, toto datum tak nadále platí. Finanční a Celní správa však po dobu omezení a dalších tří měsíců bude postupovat s maximální tolerancí, nebude udělovat pokuty a bude plnit pouze poradní funkci.

Banky by měly drobným podnikatelům bezúročně odkládat splátky. Toto zatím není stanoveno v žádné právní normě, nicméně podle vyjádření prezidenta Hospodářské komory tak banky splátky odkládají těm klientům, kteří jsou bezproblémoví a u banky jsou delší dobu.

Pro podnikatele, kteří byli ekonomicky poznamenání současnou situací, byl schválen bezúročný úvěr COVID od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Bohužel příjem žádostí je nyní zrušen, není ale vyloučeno, že dojde k opětovnému navýšení kapacity. Sledujte stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Moratorium

Moratorium je další z ekonomických zákonů, který má ulevit v koronavirové krizi. Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020.

V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Během té doby bude v případě FO možné odložit i splácení úroků z úvěru, nicméně banka během této doby bude dál úrok počítat k tíži klienta. U firem se úroky musí platit i nadále.

V praxi to znamená, že si požádáte (není to automatické) o odklad splátek z důvodu pandemie.

 • Banky nebudou dále situaci zkoumat a dojde k přerušení splácení.
  • Přerušení splátek nepovede k záznamu v úvěrovém registru.
  • Odklad nemůžete použít, pokud jste v prodlení se splátkou 30 dnů a déle k datu 26.3.2020.
  • Odložení je dobrovolné.

Přerušení či ukončení samostatně výdělečné činnosti

V případě, že jste se rozhodl/a přerušit nebo ukončit svou činnost, je potřeba to oznámit několika úřadům. I přes to, že lze na formuláři Jednotný registrační formulář v části určené pro SSZ vyznačit, že se jedná i o oznámení pro živnostenský úřad, doporučujeme informovat o přerušení nebo ukončení činnosti i samostatně tyto úřady:

 • živnostenský úřad – přerušení živnosti nastává dnem oznámení tomuto úřadu, je možné podat žádost a uvést v ní datum budoucího přerušení,
 • zdravotní pojišťovnu,
 • příslušný finanční úřad.

Pokud budete chtít následně zaevidovat na úřadu práce (doba, po kterou přerušíte živnost, se nezapočítává do důchodového pojištění), budete od OSSZ potřebovat potvrzení o dobách pojištění a posledním vyměřovacím základu. Žádost lze zaslat e-mailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ, datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem nebo ji vhodit do poštovní schránky na příslušné OSSZ.

Pokud jste za poslední 2 roky alespoň jeden rok platil/a důchodové pojištění, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. O zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání informujte svou zdravotní pojišťovnu.

Živnost můžete přerušit na libovolnou dobu.

Aktuální informace

Vzhledem k neustále se měnícím vládním nařízením dochází často i k zásadní změně informací. Skvělý přehled s aktuálními informacemi, ze kterých vycházíme i my, připravil server Hospodářských novin, ByznysIhned.cz.  Najděte v něm vše, o co můžete nejrůznější úřady žádat a za jakých podmínek pomoc získáte.

Chcete-li s námi zůstat v kontaktu a dozvídat se o novinkách, registrujte se do našeho newsletteru zde.

Komentáře