Komora si zvolí nové vedení 18. 2. 2016

AKF_8459Česká komora fitness svolala na 18. 2. řádnou valnou hromadu, která má mimo jiné za úkol potvrdit stávající či odhlasovat nové členy představenstva (včetně prezidenta) a dozorčí rady.

Valná hromada bude probíhat od 10.00 v sídle České komory fitness, o. s., ve velké zasedací místnosti ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7a, Praha 5, 155 00. Prezence členů bude zahájena v 9.45 hod v místě konání Valné hromady.

Program jednání řádné Valné hromady:

  • Zahájení jednání a schválení programu
  • Schválení Volební komise
  • Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem
  • Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady
  • Schválení rozpočtu pro rok 2016
  • Volba prezidenta, představenstva a dozorčí rady ČKF
  • Diskuse
  • Závěr jednání

Kandidatury na pozici prezidenta, člena představenstva a člena dozorčí rady mohou zasílat zájemci na adresu info@ceskakomorafitness.cz nejpozději do 31. 1. 2016.

Řádná kandidatura musí obsahovat následující:

a)      motivační dopis s popisem pozice, na kterou daná osoba kandiduje

b)      stručný životopis s důrazem na zkušenosti z fitness sektoru

Prezidentka ČKF žádá členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast nejpozději do 10. 2. 2016 na e-mail info@ceskakomorafitness.cz.

Vzhledem k potřebě usnášeníschopnosti Valné hromady, tedy účasti nadpoloviční většiny členů, je třeba, aby členové ČKF, kteří se na VH nemohou osobně dostavit, předali své hlasovací právo jiné osobě, která se Valné hromady zúčastní, a to prostřednictvím plné moci (stačí prostý podpis).

Řádně registrovaným členům budou nejpozději do 11. 2. 2016 odeslány na jejich e-mailové adresy evidované v seznamu členů ČKF podklady k jednání Valné hromady, a to včetně seznamů kandidátů na volené pozice.

Komentáře