Vánoční výzva podnikatelů představitelům státu

Vážený pane předsedo vlády,

Vážení členové vlády,

Vážení senátoři, poslanci a odborníci z epidemiologické oblasti, obracíme se na Vás jako zástupci vybraných oborů podnikatelů. Rok 2020 byl nejen pro podnikatelskou oblast, ale i pro celou společnost složitý a vše nasvědčuje tomu, že stávající problémy se nevyhnou ani příštímu roku. Máme ale jednu obrovskou výhodu, máme nové zkušenosti, které nám na začátku tohoto roku chyběly. Dovolujeme si proto na Vás apelovat a vyzýv.me Vás, abychom nabyté zkušenosti roku 2020 převedli do praxe a vykročili v novém roce spr.vným směrem. Směrem, který bude dávat budoucnost všem obyvatelům České republiky, který nebude zvýhodňovat jednu skupinu nad druhou, tedy cestou, kdy každý život má stejnou cenu a hodnotu, a každý občan má stejné právo na život i jeho ochranu. 

Cesta k zvládnutí pandemie COVID 19 bude ještě dlouhá, proto Vás žádáme, abychom konec roku využili k přípravě na další období tak, abychom ochránili rizikové skupiny a zajistili podmínky pro normální život celé společnosti.

Předkládáme vám k zamyšlení a využití naše zkušenosti, názory a doporučení, které jsme během tohoto složitého období získali.

V oblasti ochrany rizikových skupin obyvatelstva je nutno:

 • zvýšit osvětu, jasně informovat rizikové skupiny a jejich blízké co jim hrozí, jak se mají chránit, jak se mají chovat v rámci mezigeneračních domácností,
 • bezplatně dodat respirátory minimálně FFP2 ohroženým osobám, a to v množství jeden respirátor na den,
 • v případě zvýšen ho epidemiologického ohrožení zajistit rizikovým skupinám nákup základních životních potřeb tak, aby nemusely navštěvovat obchody, kde jim hrozí zvýšené nebezpečí nákazy a vyčlenit na to finanční prostředky pro místní samosprávu, která by měla vést evidenci osob v rizikových skupinách v jejich obci a pravidelně osoby z rizikových skupin kontaktovat a zajišťovat jejich potřeby,
 • informovat rizikové skupiny o zvýšeném riziku nákazy v případě užívání hromadné dopravy během zhoršené epidemiologické situace a zajištění nezbytné dopravy za př.sných hygienických podmínek, kterou je možno realizovat prostřednictvím místní samosprávy nebo smluvních taxislužeb za smluvní dopravní náklady hrazené ze státního rozpočtu provozovatelům této dopravy,
 • umožnit osobám z rizikových skupin obzvláště žijícím ve vícegeneračních domácnostech „bezpečné“ dotované dlouhodobé pobyty v zařízeních se zdravotně prověřeným a pravidelně testovaným personálem (zařízení lázní, venkovských a horských hotelů),
 • upustit od narychlo schv.lených daňových úprav a využití takto z.skaných finančních prostředků na ochranu rizikových skupin. S každou ochráněnou osobou z rizikové skupiny se snižuje tlak na zdravotnický systém. Prevence byla vždy nedílnou součástí ochrany lidského zdraví. Peníze vynaložené na prevenci se rozhodně vyplatí. Pro zbylou část populace a podnikatele je nutno stanovit nový udržitelný stav, který bude zajišťovat maximální eliminaci šíření viru při zachování běžného života. Opakované restrikce proti podnikatelům, zavírání jejich provozů a následné otvírání již není udržitelné ani akceptovatelné, protože na úkor ochrany rizikové skupiny ničí život, sny a způsobuje vážné zdravotní komplikace jiné skupině obyvatel.
 • Nový udržitelný stav života by měl umožňovat běžný život bez zákazů a naopak by měl stanovovat podmínky pro život a podnikání, které musí být dodržovány. Je jasné, že při vyšších stupních šíření nákazy musí být pravidla přísnější, ale vždy by měl existovat způsob pro život i podnikání. Opakované restrikce a omezování podnikaní mají v České republice jen krátkodobý efekt, ale dlouhodobé následky.
 • Veškerá snaha by měla vést ke zkvalitnění života, využití nových poznatků, produktů a technologií do všedního života, dveře, u kterých nemusíte stisknout kliku, UV lampa ničící viry, umístěná v prostorech, kde se hromadí lidé, ochrání více, než zavřené kadeřnictví nebo fitness centrum. Zařízení pro eliminaci šíření nákaz, pro provádění rychlé plošné dezinfekce by měli být podporovány při jejich vývoji a uvádění do provozu obzvláště ve shromaždištích osob a objektech, kde jsou ve velké míře zastoupeny osoby rizikových skupin.
 • Pro efektivní kontrolu šíření by měly být podporovány nové formy testování, občanům by mělo být umožněno provést tzv. samotest i za cenu toho, že takové testy nebudou tak přesné a odhalí jen ty nejvíce nakažlivé. Informativní rychlotesty by mohly být podmínkou pro vstup do vybraných provozů (během vysokého stupně šíření nákazy), či na hromadné akce. Česko má spoustu chytrých lidí a projektů, jejich poznatkům by nemělo být bráněno pronikat do běžného života, ba naopak by měli být podporováni.

Odůvodnění této výzvy:

 • Česká republika už se devět měsíců potýk. s pandemií COVID 19. Za toto období máme řadu nových zkušeností a nelze donekonečna uplatňovat postupy, které možná přinesly výsledek na začátku této pandemie, ale dlouhodobě jsou neakceptovatelné.
 • Restrikce a omezování lidských práv a potřeb přináší do společnosti nervozitu, frustraci a zvýšenou míru psychických problémů, které mohou přetrvávat dlouhá léta.
 • Restrikce podnikatelů podkopávají příjmy veřejných rozpočtů, zvyšují zadlužení a ohrožují budoucnost země.
 • Dlouhodobě omezovaní podnikatelé propadají do depresí, dostávají se do neřešitelných situací, na hranu existenčních možností. Tato situace v řadách podnikatelů zvyšuje zcela oprávněně frustraci a hněv, který se může velmi záhy změnit v projevy občanské neposlušnost a násilí. Pokud se člověk dostane do situace, kdy už nemá co ztratit a nevidí světlo na konci tunelu, začíná ztrácet zábrany. Stejně tak tato situace může vést ke ztrátě smyslu života a k sebevraždám. Podnikatelská obec, ale nejen ta, začíná pociťovat frustraci, bezvýchodnost a složitost života. Je tedy nezbytné najít standardní a udržitelnou formu života.
 • Podnikatelé na rozdíl od zaměstnanců nemohou ze dne na den skončit s podnikáním. Převzali odpovědnost za sebe, za své rodiny, mnohdy investovali nemalé prostředky do svého vybavení, mají finanční závazky (úvěry). Podnikatel, který musel ukončit podnikání, se velmi často dostává do existenčních finančních potíží, které není schopen uhradit. Ukončení činnosti podnikatele postihuje nejen jeho samotného, ale většinou i celou jeho rodinu a další spolupracovníky a spolupracující subjekty. 

Prevence je cesta budoucnosti, ochraňme rizikové skupiny a nastavme standard udržitelného života a podnikání pro jednotlivé obory!

V Praze dne 21.12.2020

 

Za Českou komoru fitness, z.s.

Mgr. Jana Havrdová – prezidentka ČKF

 

za Elektrotechnický svaz český, z.s.

Mgr. Radek Roušar – prezident ESČ

 

Tuto výzvu podporují:

Výzva ke stažení

GOLD členové České komory fitness

Partneři České komory fitness