Aktualizace: Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť, bazénů a saun od 25.10.2021

Vážení provozovatelé, od vydání posledního Mimořádného opatření ze dne 1.9.2021, týkající se provozů vnitřních sportovišť, bazénů a saun, o kterém jsme psali zde, nedošlo v našem sektoru k dalším úpravám, proto pravidla pro provoz zůstávají stejná, na pracoviště se ale od 25.10.2021 vrací respirátory – tyto změny jsme pro Vás označili červeně. Od listopadu se také zkracuje délka platnosti testů.

Od 25.10. na pracoviště opět s respirátorem

Dle nového mimořádného opatření musí lidé od pondělí 25.10. nosit na pracovištích respirátory.

V praxi to znamená, že recepční při práci na recepci a při kontaktu s klienty musí mít vždy respirátor. Výjimku mají osoby v době tréninku.

Všem zaměstnavatelům opatření také nařizuje vybavit zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele.

Zdroj: Mimořádné opatření MZd

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť 

Dle mimořádného opatření platného od 1.9.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 (viz níže). Provozovatel musí své klienty při vstupu do prostor kontrolovat a klienti musí splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny vpustit. (Provozovatel nemusí nic evidovat!) Splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Provozovatel musí dále dodržovat následující pravidla: 

  • v případě skupinových lekcí se nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru
  • nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Poznámka ČKF: Na základě množících se dotazů jsme ověřovali informace týkajících se nejen sportovních a dalších vzdělávacích kroužků pro děti. Pokud se jedná o kroužky, kterých se účastní do 20 osob, děti do 12 let se nemusí prokazovat dokladem o bezinfekčnosti. Pokud by ale tento kroužek probíhal ve fitness centru – (provozovatel např. pronajímá aerobní sál apod.) tato výjimka by neplatila, pokud by se děti mísili s návštěvníky fitness centra nebo by kroužek probíhal např. v posilovně a ne v uzavřené místnosti.

Pravidla pro provoz bazénů, saun a wellness 

Dle mimořádného opatření, platného od 1.9.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 (viz. níže). Provozovatel musí své klienty při vstupu do prostor kontrolovat a klienti musí splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny vpustit.

Dále musí provozovatel dodržet následující pravidla:

  • Provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu
  • Aktivně bránit ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny.

Osobám se dále nařizuje udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Bod I/16 – podmínky pro vstup do vnitřních sportovišť bazénů a saun

Pro vstup do provozovny musí osoba splnit jednu z následujících podmínek: 

  1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami (změna od 1.11.2021) RT-PCR vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami (změna od 1.11.2021) rychlý antigenní test (RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
  5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb
Komentáře