Aktualizováno! Manuál pro otevření provozu fitness center od pondělí 11.5.2020

Od pondělí 11.5.2020 budeme zase o kousek blíž k normálnímu provozu. Změny, které se budou týkat fitness center, jsme pro vás aktualizovali do přehledného manuálu.

Kolik osob může být najednou v prostorách fitness centra?

 1. Maximální kapacita fitness centra je 100 osob v jednu dobu na jednom místě.
 2. Odstupy mezi cvičícími a dalšími osobami v prostoru fitness centra by měly být min. 2 metry.

Jaké prostory je možné používat?

 1. Šatny a sprchy není možné používat pro převlékání ani sprchování. Rozvolnění tohoto opatření očekáváme od 25.5.2020
 2. Toalety lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

 1. Pro organizované cvičení, jak na skupinových lekcích, tak při vedeném osobním tréninku, není nutné zakrytí dýchacích cest.
 2. U klientů cvičících samostatně rozhodne o povinnosti použití roušky nebo jiného ochranného prostředku provozovatel.
 3. Z hlediska pohledu epidemiologů doporučujeme, aby v místech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob, měli klienti roušku (vstup do centra, bar, zóna na odkládání věcí). Chrání tak sebe i všechny další osoby.
 4. Používání ochranných pomůcek je nutné i pro personál fitness centra (recepce, úklid, necvičící trenéři), a to zejména v místech zvýšené kumulace osob .

Jak by měly probíhat platby za služby?

 1. Upřednostňují se bezkontaktní platby.

Dezinfekce, vzduchotechnika

 1. Prostředky pro dezinfekci rukou je třeba zajistit pro personál i klienty.
 2. Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do fitness centra, do jednotlivých prostor).
 3. Po každém použití strojů/cvičebního nářadí jedním klientem je třeba použít dezinfekci – dezinfekční prostředky by měly být umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
 4. Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce (doporučení pro úklid přikládáme v samostatném souboru).
 5. Je třeba používat vzduchotechniku se samostatným přívodem a odtahem vzduchu. Pokud vzduchotechnika není k dispozici, doporučuje se použít zařízení na dezinfekci vzduchu a kombinovat to s pravidelným větráním.

Osobní tréninky

 1. Osobní tréninky v podobě 1 trenér – 1 cvičící klient jsou povoleny, fyzický kontakt mezi trenérem a cvičícím se doporučuje minimální. Trenér a cvičící mezi sebou mohou mít menší odstup než 2 metry, ale vůči ostatním musí být tato vzdálenost zachována.

Skupinové lekce

 1. V sálech na skupinová cvičení je doporučováno zachovat minimální vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími min. 2 metry, a to vždy při dodržení maximální dovolené kapacity 100 osob.
 2. Upřednostňovat vlastní podložky, popř. další pomůcky na cvičení.
 3. Časový harmonogram skupinových lekcí musí být upraven tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce. Doporučujeme tedy minimálně 15 minutové pauzy mezi jednotlivými lekcemi. Klienti z předchozí lekce by měli sál opustit, proběhne větrání, úklid a až následně je umožněn vstup pro klienty na další lekci.

Prodej nápojů a doplňků

 1. Je možný prodej pouze balených nápojů a balených potravinových doplňků.

Další dobré rady a doporučení od České komory fitness

 1. Pro personál je třeba vedle prostředků na pravidelnou dezinfekci rukou zajistit také ochranné krémy na ruce – častá dezinfekce pokožku vysušuje, použitím krémů se zabrání vzniku kožních problémů.
 2. Pro případ vytrasování nakažené osoby v prostoru fitness centra doporučujeme rozdělení personálu do minimálně dvou nezávislých týmů, které se nebudou potkávat. Pokud by jeden z týmu musel do karantény, je další tým připraven nastoupit, a to po kompletní dezinfekci prostor fitness centra.
 3. Zvažte možnost používání drobných cvičebních pomůcek po dobu zpřísněných opatření tak, aby jejich pravidelná dezinfekce prakticky nekomplikovala provoz ve cvičebních prostorách. Raději doporučujeme takové pomůcky dočasně nepoužívat.
 4. V sálech na skupinová cvičení doporučujeme označit na zem cvičební místa tak, aby minimální odstup mezi jednotlivými cvičícími byl 2 m. Doporučujeme také upřednostňovat takové typy cvičení, kdy má každý klient své místo a nedochází k výměně míst mezi jednotlivými cvičícími. Povinné to však není. U spinningu a podobných aktivit zredukujte počet kol tak, abyste dodrželi doporučený odstup 2 metry např. označením, která kola se mohou používat a která ne. Při větším množství kol můžete mít 2 sady kol označených barevně, které se používají střídavě – dobré pro správnou desinfekci.
 5. Co se týká roušek, během organizovaného cvičení, za které se považují skupinové lekce a osobní trénink 1:1, je umožněno cvičit bez roušky. Cvičící trenér mít roušku nemusí. U osobních tréninků záleží na individuální dohodě s klientem. Doporučujeme, aby trenéři ochranu dýchacích cest zvážili z důvodu vlastní bezpečnosti.
 6. Vyčleňte speciální odpadkové koše pro toxický odpad – ústenky, roušky.
 7. Pro co nejsnazší provoz za přísných hygienických opatření doporučujeme umístění jasných instrukcí pro pohyb v prostorách fitness centra např. následovně:

Vážení klienti,

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory. Nezapomeňte si vzít více oblečení tak, abyste se po tréninku mohli bleskově převléct do suchého. Šatny a sprchy pro vás však zatím otevřít nemůžeme.

2. Nezapomeňte, že při pobytu u nás může dojít ke zvýšené kumulaci osob na jednom místě. Přestože je již možné cvičit bez roušky, doporučujeme mít roušku nebo jinou ochrannou pomůcku s sebou a používat ji v místech jako je recepce, prostor na přezouvání, bar, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.

3. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

4. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.

5. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit, zatím pouze v balené podobě.

6. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

7. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho personálu.

8. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.

9. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

10. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

11. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

Jak na úklid provozoven

Přímo od prezidentky České asociace úklidu a čištění Ireny Bartoňové Pálkové jsme pro vás získali doporučení pro účinný úklid vašich provozoven, prosíme o pečlivé přečtení.

Doporučení pro účinný úklid a dezinfekci ve fitness centrech a posilovnách

Metodická doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID-19 – koronavirem

Komentáře