Téma letošního podzimu: Moving Forward Together!

Europe Active je největší evropskou organizací provozovatelů fitness center, vzdělávacích a dalších organizacích aktivních ve fitness sektoru. Česká komora fitness je členem Europe Active jako národní asociace zastupující Českou republiku. Kam míří fitness sektor, jaké jsou před ním krátkodobé výzvy a jaké má dlouhodobé příležitosti? Přečtěte si zamyšlení CEO Europe Active Andrease Paulsena, se kterým se budete moci setkat i osobně v Praze při příležitosti Central and Eastern European Health&Fitness Summitu 2.11. a navazujícího International Standards meetingu 3.-4.11.2022.

Minulé skoro tři pandemické roky byly pro náš průmysl extrémně těžké a prověřily naši odolnost a odhodlání jako nikdy předtím. Těžkou zkouškou prošly nejen finanční zdroje pro podnikání ve fitness , ale také duševní zdraví a pohoda majitelů, manažerů a zaměstnanců fitness center. O to více inspirující je pozorovat, jak všichni tito fitness profesionálové napříč celým ekosystémem věnují veškerou svoji energii péči nejen o své klienty, ale také o své trenéry a další zaměstnance, kteří pro náš sektor představují tu největší hodnotu.

To, že se fitness sektor po pandemii COVID-19 zotavuje, je vidět napříč celou Evropou. Situace v jednotlivých zemích se liší, ale údaje o spotřebitelích a trhu dávají pádné důvody k optimismu. Evropská a celosvětová data našich partnerů, mezi které patří Deloitte, 4global a McKinsey a spol., poukazují na zvýšenou a dále rostoucí poptávku po personalizovaných zdravotních službách, zejména po fitness a cvičení

Neznamená to však, že na ekonomickém obzoru fitness nebe nezůstávají šedé mraky inflace, zvyšování cen energií a narušených dodavatelských řetězců. Ty z velké části pramení z ruské agrese na Ukrajině a vyvolávají obavy v celém našem ekosystému. Upřímně řečeno, jako sektor toho z makroekonomického hlediska můžeme udělat jen málo, ale co je naší individuální a kolektivní sílou jako profesionálů v oboru je, jak budeme i na tyto obtížné výzvy reagovat. Proaktivní a dobře informovaná strategická rozhodování o zásadních faktorech, např. postpandemické chování spotřebitelů, cenové inflační strategie, nakládání s energiemi, personální situace a digitalizace budou v nadcházejících měsících klíčová. Bude nezbytné, aby naše strategie řešily nejen současné výzvy, jimiž jsou například inflace a ceny energií, ale abychom efektivně propojili náš současný stav s dlouhodobými cíli. Například můžeme proměnit některé z našich současných opatření na úsporu energií v trvalou součást naší ekologické transformace a udržitelnosti životního prostředí.

Fotografie z Active Leadership Fora, které proběhlo v Berlíně 4-6.9.2022

Během pandemie jsme byli svědky toho, jak podnikatelé i další subjekty z různých odvětví navzdory vážným výzvám nabírají dynamiku. Na bezprecedentní realitu zareagovali vytvořením nových odvážných strategií. Svět kolem nás se výrazně mění a proto je přílišný konzervatismus a lpění na principech, které platily v minulosti, nebezpečné. Všechny tyto faktory a výzvy zohledňuje Europe Active při tvorbě svých strategií, které vychází z principu, že život je třeba chápat při pohledu zpět, ale dívat se musíme směrem vpřed. 

V každé krizi, jakkoli je nežádoucí či nevyhnutelná, se skrývá potenciál růstu. Potíže spojené s rostoucí inflací, prudce rostoucími náklady na energie, problémy dodavatelských řetězců a nedostatkem pracovních sil představují nejen příležitost ke zlepšení a optimalizaci pro lepší budoucnost, ale v mnoha ohledech jsou pro další existenci nezbytné. Stejný optimismus a nápady, které nás provedly pandemií COVID-19, musíme využít i nyní v nové a pravděpodobně ještě dramatičtější situaci. Je nezbytné, abychom i v následujících měsících a letech dokázali jako odvětví vystupovat jednotně a mluvit jedním hlasem, který říká, že naše služby jsou zásadní pro veřejné zdraví a zdravý životní styl všech Evropanů.

Tento status nezbytnosti našeho odvětví a našich výrobků a služeb musí rezonovat v očích evropských občanů a tvůrců nejrůznějších strategií jako jedna z hlavních priorit. Společnost však stále považuje naše služby spíše za příjemné trávení volného času než za aktivitu prospěšnou zdraví. Takový pohled pro nás představuje zjevné riziko a činí sektor fitness extrémně zranitelným. Volnočasové aktivity budou pravděpodobně mezi prvními, na kterých budou mít lidé tendenci šetřit. 

Toto riziko však pro nás představuje největší dlouhodobou příležitost. Fitness nabízí řešení pro udržení dlouhodobého zdraví společnosti a má potenciál výrazných úspor na zdravotní a sociální péči národních rozpočtů. Europa Active proto prostřednictvím intenzivní spolupráce s řadou klíčových partnerů z řad komerčních společností i národních federací definovala čtyři klíčová témata pro další spolupráci v sektoru fitness tak, aby v příštích letech účinně podpořila pozitivní vývoj, rozvoj a inovaci našeho sektoru:

  • Spolehlivý sběr dat a výzkum ve spolupráci s akademickými partnery, který bude prokazovat zdravotní a ekonomické přínosy našeho odvětví pro společnost; 
  • Spolupráce na úrovni politické reprezentace fitness sektoru, která zajistí, že prokazatelný přínost pravidelné fyzické aktivity bude zohledněn při tvorbě zdravotních strategií; 
  • Strategická komunikace a prezentace fitness sektoru široké veřejnosti jako odvětví, které je řešením pro zdraví populace; 
  • Spolupráce na úrovní vzdělávání, která zajistí sdílení osvědčených postupů, jejich další rozvoj a využití v praxi.

Při nastavení i následné realizaci výše uvedených cílů v horizontu následujících deseti let úzce spolupracujeme s největšími odborníky a zkušenými představiteli našeho sektoru. Pevně věřím, že pokud výše uvedené čtyři cíle postavíme do centra našeho strategického plánování a budeme je jako profesní sdružení na kontinentální a národní úrovni v Evropě do roku 2030 zodpovědně naplňovat, našeho ambiciózního cíle dosáhneme.

EuropeActive a partneři z národních asociací na celém kontinentu již zahájili řadu iniciativ přímo zaměřených na obnovu našeho odvětví po pandemii. Patří mezi ně informování našeho odvětví o inflačních cenových strategiích a souvisejícím chování spotřebitelů, úspoře energií a zajištění toho, aby si tvůrčí politici v Bruselu a v hlavních městech jednotlivých států uvědomili škodlivý dopad nedostatku fyzické aktivity na veřejné zdraví. Dílčími nástroji je snížení DPH pro fitness a cvičení jako součást politického řešení a nejrůznější iniciativy pro budování pozitivního image v oblasti vztahů s veřejností, jako je např. #BEACTIVEDAY

Na začátku tohoto roku zveřejnila asociace Europe Active strategii pro období 2022-2025. Plán nese název Moving Forward Togethera nastiňuje jak celkovou strategii, kterou povedeme jménem našeho odvětví, tak i dlouhý seznam podpůrných krátkodobých a dlouhodobých iniciativ. Zveřejněním tohoto odborně podloženého pracovního plánu chceme prokázat vysokou úroveň odpovědnosti a transparentnosti celého fitness ekosystému.

V souladu s naším Sektorovým manifestem z roku 2020 zůstávají dlouhodobými hlavními tématy, a tedy i jádrem projektu Moving Forward Together pro následující desetiletí, tyto 4 pilíře aktivit:

  1. Zdraví – fitness jako sektor, který je všeobecně uznaným řešením pro oblasti veřejného zdraví v Evropě a 
  2. Digitální technologie – maximální využití digitálních a technologických prostředků k propojení a aktivizaci evropských občanů všude ve společnosti, 
  3. Komunita – fitness jako sektor pracující na principech inkluze, udržitelnosti životního prostředí a budování komunit
  4. Standardy – nastavení jasné minimální úrovně znalostí a dovedností fitness profesionálů a standardů kvality fitness provozů

Náš krátkodobý úspěch v nadcházejících měsících bude nepochybně definován individuální i kolektivní schopností „plout proti větru nebo surfovat na vrcholu vln uprostřed rozbouřeného moře“. Našimi třemi nejdůležitějšími nástroji budou spolupráce, kreativita a vytrvalost, stejně jako tomu bylo během pandemie. Historie nám ukazuje, že pokud budeme nadále spolupracovat napříč odvětvím a budeme mít mysl otevřenou přicházejícím výzvám, bouří proplujeme.

Náš dlouhodobý horizont je nepochybně jasnější než v minulosti. Naše schopnost znovu se postavit na nohy a prosadit se jako důležitý partner pro udržitelné veřejné zdraví v Evropě je zjevně přesvědčivější, než kdykoli předtím. V tomto úsilí hrají důležitou roli všechny části našeho ekosystému. V úzké spolupráci Europe Active s partnery z národních organizací, od Dublinu po Kyjev a od Helsinek po Madrid považujeme za smysl existence sdružení propojit to nejlepší z minulosti, současnosti a budoucnosti a zajistit, aby náš rozmanitý fitness ekosystém postupoval vpřed společně a sjednocený.

Andreas Paulsen,

generální ředitel společnosti EuropeActive

TIP ČKF: Pokud Vás zamyšlení Andrease Paulsena zaujalo, využijte jedinečné možnosti se s ním setkat přímo v Praze na FITNESS SUMMITU ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY (CEEHFS). Do 10.10. navíc můžete využít nákupu vstupenek za cenu Early Bird!

Komentáře