Evropský standard, který Vám pomůže s nastavením pravidel provozu během pandemie

Pandemie onemocnění COVID-19 jasně ukázala, jak se provozovatelé fitness center dokáží přizpůsobovat různým stupňům vládních opatření a jak mohou jejich provozy fungovat za značných hygienických opatření, omezení kapacity apod. Díky zkušenosti evropských odborníků vznikl dodatek k Evropskému standardu Fitness EN 17229:2019 Fitness centres – Requirements for centre amenities and operation – Operational and managerial requirements, který provozovatelům může pomoci implementovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro trvale udržitelný provoz i v případě zhoršené pandemické situace. My jsme pro Vás připravili volný překlad do češtiny.  

Tyto pokyny lze použít k: 

 • minimalizaci šíření viru Sars-COV-2 v prostorách fitness centra 
 • vytvoření bezpečného a důvěryhodného prostředí pro klienty, zaměstnance i další osoby ve fitness centru

Pokud to epidemiologická situace umožňuje a příslušné úřady to považují za vhodné, může otevření fitness center v období zvýšeného rizika přenosu virového onemocnění v populaci pomoci udržet úroveň fyzické zdatnosti jedince. Tím zároveň zvyšuje jeho imunitu, zmírňuje dlouhodobější zdravotní problémy, udržuje jedince v psychické pohodě, podporuje finanční zabezpečení podniku a tím i zaměstnanost.

Tento dokument lze použít ke snížení rizika přenosu infekce tak, aby mohla fitness centra zůstat v souladu s vládními nařízeními během vypuknutí nákazy otevřená. Při přípravě tohoto dokumentu byla zohledněna odbornost nezávislých externích odborníků z následujících pracovních oblastí: 

 • virologie
 • veřejného zdraví 

Pro správný výklad dokumentu je nutné definovat použité termíny 

 • Fitness centrum – veřejně přístupné místo, kde jsou poskytovány různé formy fyzické aktivity pro skupiny nebo jednotlivce 
 • Infekční onemocnění – onemocnění způsobené patogenními mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, parazity nebo houby
 • Dezinfekce – odstranění, zničení nebo deaktivace mikroorganismů z předmětů nebo povrchů
 • Fyzický odstup/rozestup – udržování většího než obvyklého fyzického odstupu mezi osobami nebo vyhýbání se přímému kontaktu s dalšími osobami nebo předměty na veřejných místech tak, aby se minimalizovala expozice zdroji nakažlivého onemocnění a snížil se přenos infekce 
 • Obličejová maska – ochranný prostředek, který těsně přiléhá na ústa, nosa bradu. 
 • Biocidní/Dezinfekční přípravek – jakákoli látka nebo směs určená k hubení, odpuzování nebo omezování škodlivých organismů. 
 • Aerosolové částice – menší částice (≤5 μm), které se na vzduchu rychle vypařují a zanechávají jádro kapky tak malé a lehké, že může být hodiny roznášeno vzduchem (podobně jako je tomu u pylu)
 • Kapénka – malé útvary (>5 µm), které rychle padají k zemi pomocí gravitace typicky 1 až 2 m od nakažené osoby
 • Ventilace – výměna vzduchu v interiéru budov např. s nižším obsahem kyslíku nebo znečištěného za vzduch čerstvý. 

Preventivní bezpečnostní opatření a jejich zavádění 

Obecná opatření

Provozovatel fitness centra by měl zabránit vstupu lidem, kteří vyznačují příznaky infekce. Klienti, zaměstnanci ale i dodavatelé musí při vstupu do fitness centra použít dezinfekci rukou a dodržovat minimální rozestupy

Pozn.: K zajištění dostatečných fyzických odstupů je možné využít označení podlahy značkami. Provozovatel může také použít různé bariéry, jako jsou plexiskla, přepážky, napínací a zasouvací pásy nebo pásky, aby byl zajištěn minimální kontakt mezi klienty navzájem i zaměstnanci. Účelem těchto přepážek je zajistit, aby se mezi lidmi při procházení nebo čekání netvořily fronty nebo úzké prostory.

Zajištění maximální kapacity ve fitness centru

Provozovatel je povinen nastavit maximální kapacitu zařízení dle platných pokynů Ministerstva zdravotnictví nebo jiného orgánu pro ochranu veřejného zdraví např. dle m2.

Ideální možností, jak zajistit dodržování maximální kapacity je rezervační systém, kde si klienti budou moci rezervovat určitou hodinu online. Toto opatření se ale může vztahovat jen na rezervace skupinových lekcí. Rezervační systém by měl myslet na situace, kdy je potřeba po rezervovaných hodinách uklidit, vyvětrat prostory a zabránit kumulování lidí, čekající na další lekce a jejich kumulaci např. v šatnách. 

Komunikace s klienty

Provozovatel by měl zajistit, aby byli klienti dobře informováni, jaká pravidla mají ve fitness centru dodržovat. Na viditelných místech by měly být zobrazeny instrukce týkající se bezpečnostních opatření. Příkladem mohou být plakáty vylepené v pravidelných rozestupech po celém zařízení, využití poutačů nebo televizních obrazovek. 

Použití obličejové masky

Pokud opatření Ministerstva zdravotnictví nebo dalších příslušných orgánů (např. hygienické stanice) vyžadují nošení ochranných prostředků dýchacích cest, měli by je klienti i personál nosit v celém prostoru, ale ne při cvičení.

Provozovatel musí klienty o této povinnosti informovat a poskytnout správné pokyny: 

 • Před nasazením obličejové masky si řádně umyjte ruce 
 • Zakryjte si ústa a nos a ujistěte se, že mezi maskou a obličejem nejsou žádné mezery; zajistěte, aby maska zůstala na svém místě a podle potřeby upravte stahovací pásky. 
 • Použité masky zlikvidujte do určeného odpadkového koše 
 • Nasazené masky se nedotýkejte rukama.
 • Při mluvení si masku nesundávejte. 
 • Nevyhazujte masku na veřejných místech. 

Pokyny pro klienty 

Deklarace osobní odpovědnosti

Každý klient nese přiměřenou osobní odpovědnost za účast ve fitness centru, na skupinové lekci nebo individuálním tréninku. Klienti jsou povinni vyplnit dotazník s vlastním prohlášením, který obsahuje: 

 • Plné vědomí a porozumění pravidlům pro vstup a pobyt ve fitness centru 
 • Plné pochopení jednotlivých režimových a hygienických opatření a jejich role při minimalizaci  rizika nákazy
 • Čestné prohlášení, že klient nevykazuje příznaky infekce
 • Čestné prohlášení o tom, že nepřišel do kontaktu s infikovanou osobou

Dodržování hygienických opatření

 • Klienti musí mít osobní věci, jako jsou sportovní tašky, u sebe nebo zamčené v šatnové skříňce. Osobní předměty nesmí být ponechány ve veřejných prostorách fitness centra. 
 • Klienti by měli být stále upozorňováni, aby se nedotýkali očí, nosu a úst tak, aby se snížilo riziko přenosu infekce, dodržovat dezinfekci rukou, zejména po kontaktu s dýchacími cestami a po použití toalety. Dále musí mít zakrytá ústa a nos při kašli nebo kýchání. 
 • Fitness centra nesmí používat látkové ručníky, musí zajistit dostatečné množství papírových utěrek/ubrousků, které lze řádně zlikvidovat/recyklovat. 

Pohyb klientů po fitness centru při tréninku a cvičebních sálech při skupinových lekcích 

Během skupinového cvičení doporučujeme instruktorům přizpůsobit hlasitost hudby tak, aby bylo dobře rozumět jejich pokynům a zároveň tak nemuseli výrazně zvyšovat hlas. Tím se zamezí šíření aerosolu v místnosti

Klientům rizikových skupin je možné vyhradit konkrétní hodiny tak, aby se nepotkávali s velkým množstvím lidí.

Po celou dobu pobytu ve fitness centru by měli klienti i zaměstnanci dodržovat fyzické odstupy, které jsou jasně definované Ministerstvem zdravotnictví nebo jiným příslušným orgánem pro ochranu zdraví. (V ČR nejméně 2 m)

Klientům by mělo být doporučeno, aby si na trénink/cvičení nosili své pomůcky (podložky, ručníky a jiné náčiní, které k tréninku potřebují). Toto náčiní by si klienti mezi sebou neměli měnit (např. při kruhovém tréninku). 

Provozovatel je povinen zajistit pravidelnou dezinfekci míst, kde se lidé dotýkají stejných ploch – náčiní, činky, lavice, a to vždy před použitím a po použití. To samozřejmě může provést sám klient.

Recepce

Je velmi důležité předcházet shlukování osob v neventilovaných prostorech. Na recepci musí být dodržena minimální fyzická vzdálenost 2 m mezi klientem a zaměstnancem a zároveň by měl být zaměstnanec chráněn ochranným sklem. Pokud zákazník platí kartou a zadává pin do terminálu, terminál musí být po každém použití vydezinfikován (k tomu je dobré použít např. mokré dezinfekční utěrky). 

 • Pítka s vodou by měla být vypnutá. 
 • Barely s vodou by měli fungovat pouze pro doplnění vody do vlastních lahví. 

Pozn.: Platba kartou by měla být preferována před platbou v hotovosti. 

Pozn. 2: Zaměstnanci recepce by měli zachovávat dostatečné odstupy, to samé se týká židlí, stolů a dalšího nábytku, který zaměstnanci používají. 

Evidence návštěv klientů

Všichni klienti by se měli nahlásit na recepci při příchodu např. číslem jejich smlouvy, permanentky nebo jiným způsobem tak, aby bylo možné klienta identifikovat. 

Provozovatel by měl vést evidenci návštěv klientů v posledních 21 dnech z důvodu případného trasování kontaktů s osobou pozitivně testovanou na COVID-19. Toto opatření by mělo předejít vzniku ohnisek nákazy (klastrů). 

Pozn.: Sběr a uchovávání těchto dat musí být v souladu s nařízením Evropské Unie 2016/679 (GDPR).

Školení personálu, jak pracovat v době pandemie

Před otevřením fitness center po lockdownu musí být provedeno komplexní úvodní školení pro všechny zaměstnance i spolupracující osoby (trenéři, instruktoři…) Cílem je zajistit informovanost  o provozních požadavcích během pandemie. Zaměstnanci musí být plně informování o tom, že pracují v oblasti veřejného zdraví. Provozovatel by měl vystavit formulář „Před návratem do provozu“, který každý člen personálu podepíše a potvrdí, že rozumí svým povinnostem s následujícím prohlášením: 

 • v současné době nevykazuje příznaky infekce 
 • v nedávné době nepřišel do blízkého kontaktu s nikým, komu byla diagnostikována infekce nebo necestoval do rizikové oblasti
 • přečetl si provozní manuál a porozuměl rizikům spojeným s jeho pracovní pozicí a jeho povinnostmi při minimalizaci rizika přenosu onemocnění Covid-19

Provozovatelé by měli mít vytvořena přesná procesní pravidla, jak postupovat v případě podezření na případ nákazy zaměstnance nebo jiné spolupracující osoby. Pokud se u jakéhokoliv člena týmu během pracovní doby projeví  příznaky infekce, měla by být tato osoba izolována. 

Všichni členové personálu by měli pracovat v rozdělených týmech, které budou rotovat tak, aby se jednotlivé týmy nepotkávaly. 

Provozovatel musí zajistit ochranné prostředky jako jsou chirurgické roušky nebo respirátory, vždy dle platných požadavků Ministerstva zdravotnictví. 

Ventilace

Předpokládá se, že k přenosu infekce dochází primárně kapénkami například při kašli, kýchání, hlubokým výdechem nebo zvýšením hlasu. K přenosu aerosolu obsahujícímu virus může dojít na krátkou vzdálenost (2 m), ve vnitřních prostorech se tato vzdálenost ještě zmenšuje. Pokyny Světové zdravotnické organizace připouští, že ve špatně větraných prostorách nelze vyloučit přenos viru i vzdušnou cestou. Proto je nezbytné, aby docházelo k častému a pravidelnému větrání. Dle evropského standardu je cílová rychlost ventilace pro fitness centra nastavena na 20 l/s/p. 

Fitness centra, která používají mechanická zařízení, musí prodloužit dobu provozu. Mechanické ventilační systémy musí zajišťovat 100% čerstvý vzduch a nesmí recirkulovat vzduch z jedné místnosti nebo prostoru do druhé. 


Výňatek z CEN/TC 136 Fitness centres – Guidance for safe operations during an infectious outbreak.

Komentáře