Manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 17.5.2021

Česká komora fitness společně s Národní sportovní agenturou připravily manuál pro provoz vnitřních sportovišť od 17.5.2021. Jeho obsah jsme projednali s Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Základní podmínka vstupu do prostoru vnitřního sportoviště (dále jen provozovna nebo sportoviště)

Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19.

Pozn. ČKF: Na základě našich jednání o podmínkách otevření provozů by mělo být možné, aby se návštěvníci prokázali vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také dokladem o testu provedeném na pracovištinebo se mohli testovat přímo u provozovatele sportoviště obdobně, jako to je možné v dalších oborech. Do Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se však tyto možnosti zatím nepropsaly, dále o nich jednáme.

Více bod I/18 MO.

Kolik osob může být najednou na sportovišti

 1. Maximální kapacita sportoviště je 1 osoba na 15 ma zároveň provozovatel neumožní více než 10 osob na takovém sportovišti.
 2. Personál fitness centra se do tohoto počtu nepočítá.
 3. Odstupy mezi cvičícími osobami musí být min. 2 metry, pokud se dále neuvádí jinak.
 4. Ve skupině mohou být maximálně dvě osoby a pro takovou dvojici platí, že cvičící mohou mít při skupinové aktivitě fyzický kontakt, mohou používat stejné pomůcky nebo jsou ve vzdálenosti menší než 2 metry (např. sportovní tanec, bojové sporty, míčové sporty…). Za skupinovou aktivitu tedy nejsou považována stacionární cvičení s minimálním odstupem dvou metrů, s vlastními pomůckami, bez fyzického kontaktu a bez střídání míst (jóga, pilates, posilovací formy cvičení, spinning, alpinning apod.) Pro tyto aktivity platí obecná pravidla pro maximální kapacitu sportoviště (1 osoba na 15m2 a maximálně 10 osob na sportovišti).

Jaká pravidla platí pro používání šaten, sprch a toalet?

 1. Šatny a sprchy jsou veřejnosti nepřístupné pro převlékání či sprchování.
 2. Šatny a sprchy mohou využívat pouze osoby vykonávající sportovní přípravu, kterou provádí v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Pozn. ČKF: Prostor šaten by však mělo být možné použít pro uložení tašek či venkovní obuvi, přičemž je nutné v prostoru šatny setrvat co nejkratší možnou dobu. Ani tato možnost však není výslovně uvedena v aktuálně platném Mimořádném opatření.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

 1. Při výkonu fyzického tréninku musí mít cvičící osoby zakryté dýchací cesty respirátorem. OD 18.5. BYLA TATO POVINNOST ZRUŠENA! Od úterý 18.5. Již není nutné aby měl sportovec při cvičení ve vnitřních prostorech zakryté dýchací cesty respirátorem. (viz. článek Aktualizovaný manuál od 24.5.)
 2. Výjimku z nošení ochranných prostředků má pouze sportovec, připravující se v rámci svého zaměstnání či výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a sportovních akci, které nejsou zakázány.

Dezinfekce, vzduchotechnika

 1. Prostředky pro dezinfekci rukou je třeba zajistit pro personál i klienty.
 2. Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do fitness centra, do jednotlivých prostor).
 3. Po každém použití strojů/cvičebního nářadí jedním klientem je třeba použít dezinfekci – dezinfekční prostředky by měly být umístěny na viditelných místech v prostoru, kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
 4. Po skončení tréninku skupinové lekce stacionárního typu cvičení (jóga, pilates…) by mělo dojít k důkladnému vyvětrání, úklidu celého prostoru (podlahy) a dezinfekce použitých pomůcek.
 5. Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce (doporučení pro úklid přikládáme v samostatném souboru).
 6. Průběžně je také třeba dezinfikovat stolky, židle a pult v prostoru baru.
 7. Je třeba používat vzduchotechniku se samostatným přívodem a odtahem vzduchu. Pokud vzduchotechnika není k dispozici, doporučuje se použít zařízení na dezinfekci vzduchu a kombinovat to s pravidelným větráním. 

Prodej nápojů a doplňků

 1. V prostoru baru je možné prodávat pouze balené nápoje či potraviny, popř. další nápoje do jednorázových kelímků.
 2. V prostoru baru je zakázána konzumace jakýchkoliv potravin.
 3. Provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry včetně čekací zóny baru.
 4. Pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovaly co největší možný vzájemný odstup. 
 5. Dle možností v daném prostoru vymezte koridory pro pohyb sportovců v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.).

Komentáře