Pozvánka na Valnou hromadu 2021

Česká komora fitness z.s., IČ: 22766383, se sídlem Ohradské nám. 1628/7a, Praha 5 – Stodůlky

(dále jen ČKF)

tímto svolává Valnou hromadu ČKF 2021

která se bude konat v pátek 18.6.2021 od 10:00 do 13:00 v sídle ČKF, Ohradské nám. 1628/7a, Praha 5; popř. na základě rozhodnutí členů distanční formou přes platformu Microsoft Teams. Prezence členů bude zahájena ve 9:45 hod v místě konání Valné hromady, popř. v 9:55 v případě distanční formy.

Program jednání řádné Valné hromady:

Zahájení jednání a schválení programu

Schválení Volební komise

Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem

Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady

Schválení rozpočtu pro rok 2021

Diskuse nad aktuálními tématy fitness sektoru

Závěr jednání

Prezidentka ČKF žádá členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast nejpozději do 10.6.2021 prostřednictvím tohoto formuláře.

Řádně registrovaným členům budou dne 11.6.2021 odeslány na jejich e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři podklady k jednání Valné hromady, popř. link na připojení distančního formou.

V Praze dne 7.5.2021

Mgr. Jana Havrdová, prezidentka ČKF

Komentáře