Epidemie COVID-19 stála každé fitko průměrně 330 tisíc korun. Desetina krizi nepřežila.

Koronavirová opatření stála průměrně každé fitness centrum v ČR více než 330 000 korun. Celkové ztráty fitness sektoru dosahují téměř 400 milionů korun. Desetina provozovatelů musela svou činnost ukončit a až 20 % trenérů a instruktorů se do otevřených fitness center znovu nevrátilo. To jsou data vyplývající z aktuálního průzkumu České komory fitness, která zmapovala ekonomické dopady koronavirové krize na český fitness sektor od března do června 2020. 

Cílová skupina 

Průzkumu se zúčastnilo 103 provozovatelů z celé České republiky. Nejvíce dotazujících se zapojilo z hlavního města Prahy (celkem 25 %) a Jihomoravského kraje (20,4 %). Většina zapojených fitness center se nachází v centru nebo na okraji velkého města. Polovina zapojených provozovatelů funguje na bázi jednotlivých vstupů nebo permanentek, téměř 11 % nabízí pouze členství a až 36 % provozovatelů nabízí kombinaci výše uvedeného. 

Reakce na uzavření provozů 

Více než polovina provozovatelů (55,3 %) nastavila krizový plán se svými zaměstnanci a okamžitě začali jednat se svými klienty (48,5 %). K provedení nutných oprav a rekonstrukcí, využilo uzavření svých provozů až 60 % provozovatelů. Smutnou zprávou dotazníkového šetření je, že až 10 % provozovatelů v návaznosti na koronavirovou krizi muselo svou činnost ukončit. 

Optimalizace nákladů

Z dotazníkového šetření je patrné, že největší zátěží pro provozovatele jsou fixní náklady, jako je nájemné. O snížení nebo odpuštění nájemného požádalo 76 % dotazovaných, z nichž 44 % bylo úspěšných. O odklad splátek požádalo banku asi 30 % provozovatelů s následnou poloviční úspěšností. O odklad leasingových splátek požádalo téměř 20 % provozovatelů, ze kterých bylo úspěšných pouze 7 %.

Podpora od státu

Vláda ČR vydala několik protikrizových opatření, které mají zabránit negativním dopadům pandemie a pomoci podnikatelům překlenout toto období. Z nabízených podpor využili provozovatelé nejvíce záchranný program Pětadvacítka pro OSVČ (64 %), program ochrany zaměstnanosti Antivirus (30 %) a kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. (15 %).

Velmi zajímavým zjištěním je, že 90 % poskytovatelů nežádalo o záruční programy COVID. 

Digitalizace a online 

V době uzavření se rozhodlo částečně nahradit služby on-line programy 67 % provozovatelů, z toho téměř polovina (44,7 %) pod značkou fitness centra, 22,3 % pak prostřednictvím svých trenérů a instruktorů.

Otevření fitness center a návštěvnost

Všechna fitness centra musela v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády úplně omezit svůj provoz od 12.3.2020. Otevření fitness center bylo opět možné v první vlně od 27.4.2020 se značným omezením kapacity, použitím ochranných pomůcek a za podmínek uzavřeného zázemí (šatny, sprchy). Přesto tuto možnost využilo až 62 % provozovatelů. V tomto období se návštěvnost pohybovala mezi 10 % až 20 %. Ve druhé vlně, po 11.5.2020, kdy bylo umožněno při organizovaném tréninku cvičit bez roušky, se rozhodlo otevřít 24,3 % provozovatelů a návštěvnost se pohybovala mezi 30 až 50 %. Výrazný nárůst v návštěvnosti zaznamenali provozovatelé s uvolněním opatření, které umožnilo opět používat vnitřní zázemí fitness center, jako jsou šatny a sprchy, a to od 25.5.2020. Od té doby návštěvnost fitness center stoupá, v týdnu od 7.6. 2020 dokonce u poloviny provozovatelů dosahovala mezi 70 až 100 %. 

Tato čísla nezávisle potvrzuje i jednatel společnosti MultiSport Benefit Miroslav Rech.

„Po konci nouzového stavu se Češi pomalu, ale jistě, začali vracet zpět do posiloven, wellness center a na sportoviště. Situace sice ještě nedosahuje předkoronakrizových čísel, nicméně návštěvnost uživatelů MultiSportek se blíží krásným 70 %. Do normálu se vrátíme, předpokládám, v následujících několika málo dnech.“

Miroslav Rech, jednatel společnosti MultiSport Benefit

Jako nejvíce omezující považují provozovatelé povinnost nosit roušky. Uzavření sprch a šaten vnímá jako nejvíce restriktivní opatření 22,3 % provozovatelů. Omezení kapacity vnímá jako omezující 18,4 % provozovatelů. Lze se domnívat, že toto číslo představují instruktoři skupinových lekcí. Naopak zvýšená hygienická opatření nepředstavují pro fitness centra žádný problém

Zaměstnanci

Z průzkumu je zřejmé, že 34 % dotazovaných provozovatelů muselo přistoupit ke snížení mezd a odměn svých zaměstnanců, 42 % provozovatelů dočasně se svými trenéry a instruktory ukončilo spolupráci a po otevření provozoven se z tohoto počtu znovu podařilo obnovit spolupráci téměř 70 % provozovatelů. Až 20 % trenérů a instruktorů se do otevřených fitness center znovu nevrátilo. 

Příjmy

Většina provozovatelů otevřela již v první vlně i přesto, že se pohybovala na 10 % příjmů ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019. První etapa otevření byla příjmově nesmírně slabá a 10% hranici příjmů dokázalo překročit pouze 20 % provozovatelů. Situace se postupně začala narovnávat od 11.5.2020 v návaznosti na uvolnění některých z opatření. Nicméně ještě v týdnu od 7.6.2020 není situace stabilní, ačkoliv polovina provozovatelů hlásí příjmy mezi 70-100 %, druhá polovina se nachází mezi 20-50 % příjmů v porovnání s předchozím rokem. 

V dobrovolné části dotazníku 52 respondentů uvedlo data svých celkových nákladů a příjmů za období březen až květen 2020. Celkový součet nákladů jednoho fitness centra, po uzavření provozu za měsíce březen, duben a květen, byl více jak 750 000 Kč oproti stejnému období v roce 2019. Příjmy jednoho fitness centra proti tomu dosáhly průměrně pouze 425 000 Kč.

„Z toho lze vyvodit, že koronavirová opatření stála každé fitness centrum v České republice průměrně více než 330.000 Kč, a to i za předpokladu, že více než polovina provozů otevřela již 27.4.2020. Při odhadovaném celkovém počtu 1200 fitness center na českém trhu tak celkové ztráty fitness sektoru dosahují na téměř 400 mil Kč.“

Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness

Během nouzového stavu většině provozovatelů pomohly průběžné informace z České komory fitness (86,4 %) a Manuály provozu České komory fitness (60,2 %). 

Komentáře