WHO: Nedostatek pohybu je globální problém a je zcela nezbytné ho řešit!

27 miliard USD ročně – to je cena za nedostatek pohybových aktivit. Podle nově publikované zprávy WHO o globálním stavu fyzické aktivity onemocní v letech 2020 až 2030 téměř 500 milionů lidí srdečními chorobami, obezitou, cukrovkou nebo jinými civilizačními onemocněními (NCD). Příčinou je právě nedostatek pravidelného pohybu.

Zpráva o globálním stavu fyzické aktivity v roce 2022 (Global status report on physical activity 2022), kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace ve středu 19.10.2022, zjišťovala, do jaké míry vlády implementují doporučení vydaná WHO ke zvýšení fyzické aktivity ve všech věkových kategoriích a u všech výkonnostních skupin.

Údaje ze 194 zemí ukazují, že trend je celkově pomalý, a že jednotlivé země musí realizovat své strategické dokumenty na podporu pravidelné pohybové aktivity výrazně rychleji.

  • Národní strategie podpory fyzické aktivity má méně než 50 % zemí, z nichž méně než 40 % je funkčních!
  • Pouze 30 % zemí má dostatek dat o množství fyzické aktivity v jednotlivých věkových skupinách.
  • Zatímco téměř všechny země uvádějí, že sledují úroveň pohybové aktivity dospělých, 75 % zemí sleduje úroveň pohybové aktivity dospívajících a méně než 30 % monitoruje fyzickou aktivitu dětí mladších 5 let.
  • Pouze něco málo přes 40 % zemí má politické strategie podporující aktivní a udržitelnou dopravu, tedy předpisy pro navrhování silnic, které zvyšují bezpečnost chůze a jízdy na kole.

„Je zcela nezbytné, aby více zemí rozšířilo zavádění národních strategií na podporu pravidelné fyzické aktivity prostřednictvím chůze, jízdy na kole, sportu a dalších pohybových aktivit. Přínosy jsou obrovské, a to nejen pro fyzické a duševní zdraví jednotlivců, ale také pro společnost, životní prostředí a ekonomiku… Doufáme, že země a další partneři tuto zprávu využijí k budování aktivnější a zdravější společnosti.“

řekl Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO

Ekonomická zátěž způsobená nedostatkem fyzické aktivity je značná a náklady na léčbu nových případů civilizačních onemocnění, kterým lze předcházet, dosáhnou do roku 2030 téměř 300 miliard USD, což představuje přibližně 27 miliard USD ročně.

Ačkoli se v posledních letech zvýšil počet vnitrostátních strategií zaměřených na boj proti civilizačním onemocněním a podporu pravidelného pohybu, v současné době se uvádí, že 28 % z nich není financováno nebo se vůbec nerealizuje. Zpráva, která je považována za „nejlepší nákup“ pro motivaci obyvatelstva k boji proti civilizačním onemocněním ukázala, že pouze něco málo přes 50 % zemí vedlo v posledních dvou letech národní komunikační kampaň nebo organizovalo akce zaměřené na masovou podporu pravidelné fyzické aktivity. Pandemie COVID-19 nejenže tyto iniciativy zastavila, ale negativně ovlivnila realizaci jednotlivých strategií. To prohloubilo nerovný přístup k pohybové aktivitě a v možnostech zapojení se do ní v řadě komunit.

Pomoci zemím zvýšit pohybovou aktivitu, to je cíl Globálního akčního plánu WHO pro fyzickou aktivitu na období 2018-2030 (GAPPA), který stanoví 20 politických doporučení. Vedle aktivní a bezpečné dopravy se věnují zvýšení nabídky programů a příležitostí pro fyzickou aktivitu v klíčových prostředích, jako jsou zařízení péče o děti, školy, primární zdravotní péče a pracoviště.

Zpráva o globálním stavu také hodnotí, jak si jednotlivé země vedly v plnění těchto doporučení a bohužel ukazuje, že je třeba udělat mnohem více. Jedním ze zásadních zjištění zprávy o globálním stavu v oblasti fyzické aktivity je existence značných mezer v globálních údajích, které umožňují sledovat pokrok v důležitých politických opatřeních – například v oblasti nabídky veřejných otevřených sportovišť, pěší a cyklistické infrastruktury nebo tělesné výchovy ve školách.

„Chybí nám celosvětově schválené ukazatele pro měření dostupnosti prostor pro veřejnost, kde by se lidé mohli hýbat – parků, cyklostezek, pěších cest – i když víme, že v některých zemích tyto údaje existují. V důsledku toho nemůžeme vykazovat ani sledovat globální zajištění infrastruktury, která by pomohla zvýšit fyzické aktivity,“

uvedla Fiona Bullová, vedoucí oddělení WHO pro fyzickou aktivitu.

„Může to být začarovaný kruh, nulové ukazatele a nulová data vedou k nulovému monitoringu a nulové odpovědnosti. A to pak velmi často k nulové politice a investicím. Co se měří, to se také dělá, a my máme před sebou ještě kus cesty, abychom mohli komplexně a důkladně sledovat národní opatření v oblasti pohybové aktivity.“

Zpráva také vyzývá země, aby zařadily pohybovou aktivitu jako politickou prioritu pro zlepšení zdraví a boj s civilizačními onemocněními, začlenily pohybovou aktivitu do všech příslušných politických plánů a strategií a vyvinuly nástroje, pokyny a školení pro zlepšení implementace.

„Podpora pravidelné pohybové aktivity je prospěšná všem pro veřejné zdraví a navíc má ekonomický smysl,“

řekl Dr. Ruediger Krech, ředitel odboru podpory zdraví WHO.

„Musíme zajistit, aby měli lidé k programům na podporu pravidelné pohybové aktivity snadnější přístup. Tato zpráva je jasnou výzvou všem zemím k důraznějším a urychleným opatřením všech příslušných zúčastněných stran k lepší spolupráci tak, abychom společně dosáhli světového cíle snížit do roku 2030 výskyt fyzické nečinnosti o 15 %.“

Data této zprávy byla převzata z WHO Noncommunicable Disease Country Capacity Survey (2019 and 2022) and the WHO Global status report on road safety (2018).

Komentáře