ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“)

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce, kterým je Česká komora fitness z.s., se sídlem Praha 5, Ohradské nám. 1628/7a, IČO: 22766383 (dále jako „Správce“ nebo „ČKF“)

 • mé jméno a příjmení, popř. obchodní firmu,
 • datum narození, popř. IČO a DIČ u OSVČ nebo obchodních korporací,
 • adresu trvalého pobytu, popř. adresu sídla
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • rodné číslo

(dále společně jako „osobní údaje“)

a to za následujícími účely

 • přihlášení k řádnému členství u Správce, zejména za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace a další); a/nebo
 • přihlášení k individuálnímu Premium členství v Českém registru fitness profesionálů u Správce, zejména za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace a další), a to včetně pojištění odpovědnosti fitness profesionálů; a/nebo
 • zpracování přihlášky na vybranou akci (např. každoroční konferenci českého fitness sektoru), kterou v průběhu kalendářního roku organizuje ČKF.
 • poskytování služeb vyplývajících ze členství, např. zaslání přístupů do aplikace Českého registru fitness profesionálů, či do členské sekce webových stránek Správce
 • zasílání newsletterů, pozvánek na akce a vzdělávací kurzy řádných členů Správce

V případě pořízení dokumentačního materiálu při probíhající akci, čímž se rozumí: 

 • fotografie,
 • videa,
 • zvukové záznamy,

(dále také společně jako „dokumentační materiál“)

dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený dokumentační materiál použít za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje, popř. dokumentační materiál byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Při vzniku individuálního Premium členství v Českém registru fitness profesionálů rovněž souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • pojišťovací makléř IMG a.s.

Jsem srozuměn/a s tím, že k mým osobním údajům mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci Správce, kteří byli řádně poučeni o dalším nakládání s osobními údaji.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže Správce zajistit vlastními silami, souhlasím dále s tím, aby Správce využíval služeb a aplikací dalších zpracovatelů, poskytovatelů následujících platforem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)
 • Facebook
 • Google
 • Microsoft
 • Účetní firma

V souvislosti se vznikem řádného i individuálního Premium členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

V souvislosti s udělením tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji zaškrtnutím pole v přihlašovacím formuláři.