Aktualizovaný manuál pro provoz fitness center od 25.5.2020

Od pondělí 25.května mohou provozovatelé fitness center otevřít své prostory v plném rozsahu! Jaké jsou aktuální podmínky pro jejich provoz jsme sepsali do našeho Manuálu, kde jsme vycházeli z oficiálního dokumentu Ministerstva zdravotnictví.

Kolik osob může být najednou v prostorách fitness centra? 

 1. Maximální kapacita fitness centra je 300 osob v jednu dobu na jednom místě.
 2. Odstupy mezi cvičícími a dalšími osobami v prostoru fitness centra by měly být min. 2 metry.
 3. Mezi cvičícími jedné skupiny (skupinová lekce, individuální trénink 1:1) není 2 m odstup povinný, je však doporučován, pokud to prostory umožní.

Jaká pravidla platí pro používání šaten, sprch a toalet?

Pro všechny tyto prostory je třeba zajistit:

 1. Průběžný úklid a dezinfekci prostor, kudy klienti prochází. 
 2. Průběžnou dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce (tlačítka splachovadel, baterie, dveře skříněk, kliky…)
 3. Dezinfekční prostředky na ruce (na umyvadlech, odkládacích policích u zrcadel).
 4. Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně i sprchách na nezbytné minimum a aby v maximální možné míře dodržovali odstupy ve vzdálenosti 2m
 5. Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

V šatnách je třeba navíc zajistit

 1. Co největší rozptýlení osob v prostoru, pokud to kapacita skříněk dovolí, doporučujeme umožnit užívání každé druhé skříňky, popř. jen jedné skříňky v jednom sloupci.
 2. Úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.

Ve sprchách je třeba navíc zajistit

 1. Co největší možné odstupy v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat?

 1. Pro individuální cvičení i cvičení organizované, a to jak na skupinových lekcích i při vedeném osobním tréninku, není nutné zakrytí dýchacích cest.
 2. V místech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob, musí mít klienti roušku (vstup do centra, bar, zóna na odkládání věcí apod.), chrání tak sebe i všechny další osoby.
 3. V prostoru baru je použití roušky povinné s výjimkou doby konzumace nápojů a jídla.
 4. Používání ochranných pomůcek je nutné i pro personál fitness centra (recepce, úklid, necvičící trenéři).
 5. Provozovatel zařízení má právo rozhodnout o povinnosti použití roušky nebo jiného ochranného prostředku nad rámec opatření definovaných ministerstvem zdravotnictví, s cílem ochrany zdraví klientů, v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci nebo jiné relevantní okolnosti.

Jak je třeba používat dezinfekci a vzduchotechniku?

 1. Prostředky pro dezinfekci rukou je třeba zajistit pro personál i klienty.
 2. Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po celkovém ukončení cvičení (tedy u vchodu do fitness centra, do jednotlivých prostor).
 3. Po každém použití strojů/cvičebního nářadí jedním klientem (mimo skupinové lekce) je třeba použít dezinfekci – dezinfekční prostředky by měly být umístěny na viditelných místech, v prostoru kde se cvičí, a to v dostatečném množství.
 4. Po skončení tréninku skupinové lekce (včetně kruhového tréninku) musí být provedena dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
 5. Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce (doporučení pro úklid přikládáme v samostatném souboru).
 6. Průběžně je také třeba dezinfikovat stolky, židle a pult v prostoru baru.
 7. Je třeba používat vzduchotechniku se samostatným přívodem a odtahem vzduchu. Pokud vzduchotechnika není k dispozici, doporučuje se použít zařízení na dezinfekci vzduchu a kombinovat to s pravidelným větráním. 

Jak mohou probíhat osobní tréninky?

 1. Osobní tréninky v podobě 1 trenér – 1 cvičící klient jsou povoleny, fyzický kontakt mezi trenérem a cvičícím se doporučuje minimální. Trenér a cvičící mezi sebou mohou mít menší odstup než 2 metry, ale vůči ostatním musí být tato vzdálenost zachována.

Jak mohou probíhat skupinové lekce? 

 1. V sálech na skupinová cvičení již není třeba zachovat minimální vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími min. 2 metry. Pokud to však prostor dovolí, je to doporučováno. 
 2. Doporučujeme upřednostňovat vlastní podložky, popř. další pomůcky na cvičení.
 3. Časový harmonogram skupinových lekcí musí být upraven tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání prostor a dezinfekce. Mezi jednotlivými lekcemi musí být nastavené minimálně 15 minutové pauzy. Klienti z předchozí lekce by měli sál opustit, proběhne větrání, úklid a až následně je umožněn vstup pro klienty na další lekci. 

Jaká pravidla platí pro prodej nápojů a doplňků?

 1. Prodej nápojů a doplňkového sortimentu je již možný, s výjimkou času od 23:00 do 6:00 hod. V této době je možný pouze prodej balených nápojů a baleného doplňkového sortimentu.
 2. V prostorách baru se pokuste aktivně bránit shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než dva metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně čekací zóny baru.
 3. Pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách baru fitness centra tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovaly co největší možný vzájemný odstup.
 4. Dle možností v daném prostoru vymezte koridory pro pohyb klientů v provozovně (např. barevnými samolepícími páskami apod.).
 5. V prostorách baru fitness centra a venkovních zahrádek zajistěte odstup stolů tak, aby vzdálenost osob sedících u různých stolů byla min. 1,5 metru.
 6. Dekontaminaci použitého nádobí, které není jednorázové, provádějte podle standardního provozního řádu. Během procesu mytí/oplachování je doporučeno dodržování teplot nad 60°C.

Další upřesnění naleznete ZDE

Jaká pravidla platí pro provoz saun a wellness?

 1. Sauny musí být nastaveny na min. 70 stupňů Celsia
 2. Parní sauny zůstávají mimo provoz
 3. Respektujte sníženou povolenou kapacitu tak, aby byl dosažen 1,5 m rozestup ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách je kapacita min. 4 m3 (hygienická norma je 2 m3) na zákazníka. 
 4. Dezinfekce (+ papírové utěrky) musí být k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách. 
 5. Dodržujte zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování jednotlivých hygienických opatření. 
 6. Pravidelně dezinfikujte dotyková místa (kliky, madla, úchyty, křesla, lehátka, stoly, skříňky, baterie, WC). 
 7. Všechno prádlo dezinfikujte varem (prostěradla, ručníky, roušky). 
 8. Dočasně jsou zrušeny saunové ceremoniály (zamezení víření vzduchu). 
 9. Dočasně jsou zrušeny i tzv. Ledové studny / Krystalické ochlazení (hrozí kontaminace ledové tříště a přenos na další zákazníky).
 10. Je doporučeno nevyužívat zařízení s tvorbou vodního aerosolu kromě privátních wellness. 

Jaká pravidla platí pro provoz bazénů?

 1. Striktně dodržujte celkovou návštěvní kapacitu zařízení, je-li třeba i tuto kapacitu snížit, aby nedocházelo k nadměrnému shlukování osob. Podle vyhlášky č. 238/2011 Sb. je okamžitá kapacita bazénů následující: kapacita vodní plochy se stanoví tak, že v části pro neplavce činí plocha pro jednoho neplavce 3 m2 a v části pro plavce činí plocha pro jednoho plavce 5 m2; Podle toho provozovatel stanoví, kolik osob může být najednou v bazénu, tuto informaci umístěte do blízkosti bazénu a dodržování tohoto požadavku je nutné sledovat a vyžadovat.
 2. Připravte si postup, jak omezíte kapacitu jednotlivých rizikových atrakcí (vířivek, saun…), aby zde nedocházelo k shlukování osob. Každá vířivka musí mít stanovenu okamžitou kapacitu, která umožní mezi lidmi rozestupy 2 m s výjimkou blízkých osob resp. společné skupiny hostů. Tuto informaci umístěte do blízkosti vířivky a vyžadujte dodržování tohoto požadavku (je možné omezit také čas strávený ve vířivce, aby se dostalo na více návštěvníků).

Další upřesnění naleznete ZDE

Další dobré rady a doporučení od České komory fitness

 1. Pro personál je třeba vedle prostředků na pravidelnou dezinfekci rukou zajistit také ochranné krémy na ruce – častá dezinfekce pokožku vysušuje, použitím krémů se zabrání vzniku kožních problémů.
 2. Pokud kdokoliv ze členů vašeho personálu vykazuje jakékoliv známky respiračního či střevního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, průjem, zvracení apod.), musí být jeho pobyt v prostoru fitness centra okamžitě ukončen. Stejné opatření platí i pro příznaky u klientů.
 3. Pro případ vytrasování nakažené osoby v prostoru fitness centra doporučujeme rozdělení personálu do minimálně dvou nezávislých týmů, které se nebudou potkávat. Pokud by jeden z týmu musel do karantény, je další tým připraven nastoupit, a to po kompletní dezinfekci prostor fitness centra. 
 4. Zvažte možnost vyřazení drobných cvičebních pomůcek po dobu zpřísněných opatření tak, aby jejich pravidelná dezinfekce prakticky nekomplikovala provoz ve cvičebních prostorách.
 5. V sálech na skupinová cvičení doporučujeme z bezpečnostních důvodů označit na zem cvičební místa tak, aby minimální odstup mezi jednotlivými cvičícími byl cca 2 m. Povinné to však není. 
 6. Vy, jako provozovatel můžete rozhodnout o povinnosti použití roušky nebo jiného ochranného prostředku nad rámec opatření definovaných ministerstvem zdravotnictví s cílem ochrany zdraví klientů, v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci nebo jiné relevantní okolnosti.
 7. Vyčleňte speciální odpadkové koše pro potenciálně infekční odpad – ústenky, roušky.
 8. Udělejte maximum pro to, aby se ve vašem centru hygienická opatření dodržovala. V momentě, kdy klient porušuje hygienická nařízení, reagujte dle vašeho provozního řádu. 
 9. Pro co nejsnazší provoz za přísných hygienických opatření doporučujeme umístění jasných instrukcí pro pohyb v prostorách fitness centra např. následovně:

Vážení klienti,

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

1. V našem centru přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu. Chráníte tak sebe i své okolí.

2. Jsme moc rádi, že už můžete použít naše šatny a sprchy. Svůj čas strávený v nich však omezte na nezbytné minimum. Skříňky si vybírejte tak, abyste kolem sebe měli dostatek volného prostoru, do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě.

3. Přestože je již možné cvičit bez roušky, používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku v místech jako je recepce, šatny, bar, prostě tam, kde se vyskytuje více lidí. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.

4. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

5. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.

6. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

7. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

8. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

9. Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho centra na dobu, kdy budete zdraví.

10. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Komentáře