Desatero pravidel bezpečného provozu fitness center

Česká komora fitness soustavně vyjednává jak o možnostech trvalého otevření sportovišť, tak samozřejmě i o smysluplných kompenzacích, které by vám pomohly snížit ztráty z posledního bezprecedentního roku omezeného podnikání. Termín uvolnění restriktivních opatření se dá očekávat v nejbližších týdnech. Česká komora fitness proto dopracovala Desatero bezpečného provozu fitness center, které by mělo pomoci nastavit pravidla trvalého otevření našich provozoven. Současně jsme předložili i návrh pravidel pro provoz saun a solárií.

Při sestavování pravidel jsme vycházeli i z Evropského standardu provozu fitness center při pandemii, jehož volný překlad jsme pro vás připravili. Všechna navržená pravidla předkládáme prostřednictvím Hospodářské komory epidemiologickému týmu pro rozvolňování opatření.

Návrh konkrétních opatření pro trvalé otevření sportovišť:

JAKÁ PRAVIDLA NAVRHUJEME PRO FITNESS CENTRA?

”U nás se opravdu můžete cítit bezpečně!”

V našich prostorech probíhá pravidelný důkladný úklid a dezinfekce prostoru i pomůcek!

 • V celém prostoru provozovny probíhá pravidelný úklid a dezinfekce povrchů s důrazem na touch pointy, tedy místa častého dotyku.
 • Všechny pomůcky jsou pravidelně dezinfikovány, dezinfekce probíhá jak personálem provozovny, tak i klienty za pomoci dezinfekčních prostředků dostupných ve všech prostorách provozovny (Covid pointy).
 • V případě, že je to možné s minimálním snížením kvality poskytovaných služeb, se řada drobných pomůcek dočasně nepoužívá, popř. klienti jsou vyzváni k používání vlastních pomůcek (typicky lehké činky, podložky na cvičení).

Pravidelně a často větráme či jinak zajišťujeme výměnu vzduchu!

 • Pravidelná výměna vzduchu a jeho dostatečná cirkulace je zásadním parametrem bezpečné provozovny. K tomuto účelu probíhá pravidelné a co nejčastější větrání všech prostor dostupnými prostředky.
 • K pravidelnému větrání dochází i mezi jednotlivými skupinovými lekcemi, kdy je za tímto účelem upraven rozvrh hodin (nejméně 10minutové přestávky mezi jednotlivými lekcemi).

Pomocí jasné navigace zajišťujeme potřebné rozestupy a bráníme shlukování osob!

 • V celém prostoru provozovny je dodržována maximální kapacita provozu (1 osoba na 15/10/6m2) i platné minimální odstupy (2m).
 • Pro provoz šaten, sprch a WC jsou nastavena režimová a organizační opatření (omezení kapacity prostoru např. využitím 50% šatních skříněk, omezení kapacity sprch). Klienti jsou současně vybízeni, aby omezili čas strávený v šatně i sprchách na nezbytné minimum a aby v maximální možné míře dodržovali odstupy ve vzdálenosti nejméně 2m.
 • V místech zvýšené kumulace osob (recepce, šatny, bar, chodby u sálů na skupinová cvičení) je pohyb osob organizován prostřednictvím naznačených odstupů na podlaze provozovny, a intenzivním upozorňováním na dodržování pravidel (tištěné instrukce pro provoz v provozovně, grafické terče na podlaze, hlasová navigace v prostoru provozovny, individuální upozorňování personálem).
 • V prostoru posilovny jsou mezi jednotlivými stroji dostatečné vzdálenosti, v případě potřeby jsou některé stroje vyřazeny z provozu.
 • Výjimkou z doporučeného minimální odstupu mezi osobami je individuální trénink, kdy klient a trenér nemusí tuto vzdálenost dodržet. Pokud trenér aktivně necvičí s klientem, musí mít nos a ústa chráněny ochranným prostředkem.
 • U skupinových lekcí je dodržována max. kapacita pro velikost jedné skupiny (5+1, 9+1, 14+1… nebo ideálně nastavení individuální kapacity sálu podle jeho velikosti při dodržení minimálních odstupů). Za tímto účelem jsou na podlaze sálu označena cvičební místa.
 • Pro první fáze rozvolnění platí pro skupinové lekce pravidlo stacionárních cvičení, kdy si klienti nestřídají místa, každý se po celou dobu cvičení pohybuje v prostoru pro něj určeném (typicky jóga, pilates, zdravotní cvičení, posilovací formy cvičení…).
 • Pro provoz baru jsou dodržována opatření platná pro gastro provozy.

Skupinové aktivity organizujeme s časovými odstupy mezi jednotlivými lekcemi!

 • U skupinových lekcí dochází k úpravě rozvrhu tak, aby byl mezi lekcemi dostatečný časový odstup. Odchozí a příchozí skupiny klientů by se neměly potkávat. Pokud má provozovna více sálů na skupinová cvičení, je rozvrh lekcí upraven tak, aby lekce v různých sálech nezačínaly ve stejný čas.
 • Mezi lekcemi dochází k úklidu a větrání prostoru.

Náš personál je pravidelně testován metodami AG nebo PCR!

 • Pro minimalizaci rizika přenosu nákazy jsou personál provozovny i všechny další spolupracující osoby pravidelně testováni v souladu s obecně platnými nařízeními. Negativní test může být nahrazen dokladem o očkování nebo o prodělání nákazy v posledních 90 dnech.
 • Všechny osoby v prostoru provozovny, s výjimkou osob při aktivní pohybové aktivitě, musí mít ústa a nos zakryty respirátorem či jiným ochranným prostředkem v souladu s pravidly platnými napříč ostatními sektory.
 • Pokud to situace dovolí, je personál fitness centra rozdělen do samostatných skupin, které se v průběhu provozní doby nepotkávají.
 • V případě, že se kterýkoliv člen personálu necítí dobře a vykazuje jakékoliv příznaky infekčního onemocnění, je okamžitě izolován a z prostoru provozovny odeslán do domácí péče.

JAKÁ PRAVIDLA NAVRHUJEME PRO KLIENTY?

”Pomozte nám i Vy udržet naše sportoviště bezpečné!”

Pokud se necítíte dobře, odložte návštěvu u nás až na dobu, kdy se budete cítit zcela v pořádku!

 • Aktivní spolupráce s klienty provozovny je pro minimalizaci rizika nákazy nezbytná. Klienti jsou proto opakovaně vybízeni k návštěvě provozovny pouze v případě, že se cítí zdrávi a nevykazují žádné příznaky infekčního onemocnění.

Používejte pravidelně dezinfekční prostředky pro hygienu rukou!

 • V celém prostoru provozovny jsou umístěny dezinfekční prostředky na ruce. Klienti jsou opakovaně vybízeni k jejich používání.
 • K minimalizaci případného přenosu nákazy jsou klienti vybízeni k používání vlastních pomůcek.

Po každém cvičení pečlivě použité pomůcky dezinfikujte!

 • V celém prostoru provozovny jsou umístěny dezinfekční prostředky na cvičební pomůcky. Klienti jsou opakovaně vybízeni k jejich používání.

Neshlukujte se v žádném z našich prostor a dodržujte rozestupy alespoň 2m.

 • Pro bezpečný provoz ve všech prostorách provozovny jsou klienti opakovaně vybízeni k dodržování pravidel odstupu i maximální kapacity. Nezbytné je vysvětlení důvodů pro takové chování s apelem na bezpečnost všech přítomných osob.

Při příchodu k nám je nutné se prokázat negativním AG nebo PCR testem!

 • V souladu s obecnými pravidly pro povinné testování osob se každý klient musí při příchodu do provozovny prokázat negativním AG nebo PCR testem nebo dokladem o očkování, nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. V případě, že klient odmítne předložit platný doklad, případně odmítne být testován přímo ve vyčleněném prostoru provozovny, nesmí být do provozovny vpuštěn. 

Dodržujme společně toto DESATERO organizačních a bezpečnostních pravidel

Komentáře