Pozvánka na náhradní termín Valné hromady ČKF 22.7.2021

Dne 18.6.2021 proběhla v řádném termínu Valná hromada České komory fitness. Jednání proběhlo dle navrhovaného programu, nicméně se ho zúčastnil nižší počet členů než polovina, Valná hromada tak nebyla usnášeníschopná. Proto Vás tímto zveme na náhradní termín, který proběhne on-line formou ve čtvrtek 22.7. od 10:00 hodin.

Česká komora fitness z.s., IČ: 22766383, se sídlem Ohradské nám. 1628/7a, Praha 5 – Stodůlky

(dále jen ČKF)

tímto svolává Valnou hromadu ČKF 2021, která v náhradním termínu

proběhne ve čtvrtek 22.7.2021 od 10:00 distanční formou přes platformu Microsoft Teams. Prezence členů bude zahájena v 9:55 hod.

Program jednání Valné hromady:

Zahájení jednání a schválení programu

Schválení Volební komise

Schválení Výroční zprávy předkládané představenstvem

Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady

Schválení rozpočtu pro rok 2021

Diskuse nad aktuálními tématy fitness sektoru

Závěr jednání

Prezidentka ČKF žádá členy, aby s ohledem na organizačně technické zajištění průběhu Valné hromady potvrdili svou účast nejpozději do 19.7.2021 prostřednictvím tohoto formuláře

Podklady pro jednání Valné hromady jsou přiloženy níže v této pozvánce. Řádně registrovaným členům bude dne 20.7.2021 odeslán link na připojení distančního formou.

V Praze dne 7.7.2021

Mgr. Jana Havrdová, prezidentka ČKF

Výroční zpráva ČKF 2019-2020

Návrh rozpočtu ČKF na rok 2021

Komentáře