Teenageři ve fitness – 1. část: Právní odpovědnost

Fitness centra se v poslední době těší velkému zájmu teenagerů. To je samozřejmě skvělá zpráva, pro provozovatele však znamená potřebu jiného přístupu jak v péči o mladé návštěvníky, tak i z hlediska odpovědnosti. Tématem se chceme zabývat více, jako první vám přinášíme právní rámec cvičení teenagerů ve fitness centrech.

Nezletilá osoba je osoba mladší 18 let. Pokud bude nezletilá osoba navštěvovat prostory fitness centra, je nutné aby vznikl vztah mezi členem a provozovatelem na základě „Dohody o poskytování služeb a členství v klubu“.

Dohodu o poskytování služeb a členství v klubu za nezletilé uzavírá vždy zákonný zástupce! Jako člen může být uvedena osoba mladší 18 let, ale Dohodu podepisuje vždy dospělá osoba, která je oprávněna za nezletilého jednat.

Pokud je umožněn ze strany provozovatele vstup osoby mladší 15 let, tak i v tomto případě uzavírá dohodu zákonný zástupce, s tím, že osoba mladší 15 let může ve fitness centru trénovat pouze pod dozorem osobního trenéra – po domluvě s rodiči (mělo by být upraveno v Návštěvním řádu!) Osoba mladší 15 let by bez dozoru trenéra neměla být volně puštěna do fitness centra (mělo by být rovněž upraveno v Návštěvním řádu!)

Vzhledem k tomu, že zákonný zástupce uzavírá Dohodu v zájmu nezletilých – je povinen se rovněž seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami („VOP“), Návštěvním řádem a seznámit s pravidly rovněž své dítě, za nějž je Dohoda uzavřena! Povinnost každého Člena seznámit se s Návštěvním řádem by měla být zakotvena ve VOP.   

Co by v Dohodě o poskytování služeb a členství v klubu nemělo chybět?

Pokud je Dohoda uzavřena zákonným zástupcem je potřeba začlenit do Dohody níže uvedené prohlášení: 

Já, níže podepsaný zákonný zástupce Člena, tímto potvrzuji, že jsem si přečetl Dohodu, VOP a Návštěvní řád a souhlasím s tím, aby Člen uzavřel Dohodu.  

Důležitá ustanovení k odpovědnosti:

  • Ve VOP by neměl chybět článek týkající se odpovědnosti, kdy je potřeba myslet na jednak na odpovědnost za újmu majetku, tak odpovědnost za újmu na zdraví Člena
  • Odpovědnost provozovatele vzniká přímým a jednoznačným zaviněním (ať úmyslným nebo v důsledku hrubé nedbalosti) porušením povinnosti provozovatele/ jeho zaměstnanců (nutné dokázat k jakému porušení povinnosti došlo, jaká škoda tímto porušením vznikla a zda je mezi vznikem škody a porušením povinnosti vztah příčinné souvislosti). 
  • Člen naopak odpovídá provozovateli za škodu, kterou způsobí provozovateli, případně jeho subdodavatelům porušením svých zákonných povinností či povinností, které pro něj vyplývají z Dohody, VOP nebo Návštěvního řádu. 
  • Odkládání věcí – úložné skřínky, Člen je odpovědný za bezpečné uzamčení své šatní skřínky. 
  • Provozovatel neodpovídá za cennosti, které si Člen do klubu donesl. 
  • Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou Členovi vzniknout v důsledku nedodržení pokynů provozovatele, jeho zaměstnanců či jiných osob poskytujících Členům služby jménem provozovatele (instruktoři a trenéři).
  • Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody na zdraví či na majetku, které si Člen způsobí úmyslně, z nedbalosti či přeceněním své fyzické kondice
  • Pokud Člen zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání členství u provozovatele nebo by mohlo takovéto pokračování ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen okamžitě tuto skutečnost oznámit provozovateli, či jeho zaměstnancům, instruktorům a ihned ukončit využívání služeb. 

Vzorový souhlas ke stažení zde:


Miniseriál ČKF – Teenageři ve fitness

Letošní sezóna patří z hlediska návštěvnosti sportovišť k nejúspěšnějším v historii. Jsme velmi rádi, že do fitness center míří i velké množství náctiletých dětí, kteří tak tvoří novou perspektivní klientskou skupinu a současně jsou velkou výzvou pro provozovatele i trenéry a instruktory. Věříme, že vám při práci s mládeží pomůže náš miniseriál. V první části se věnujeme právě právní odpovědnosti a druhá dává tipy, jak s teenagery pracovat aneb Nikdo cvičený z nebe nespadl.


ČKF pro Vás také připravila pár bodů, které si můžete vyvěsit ve svém fitness centru.

Komentáře