Jak budou vypadat nové kompenzační programy pro rok 2021?

MPO v posledních dnech jedná o tzv. 3. a 4. pilíři systému kompenzací, které by měly současně běžet vedle podpory zaměstnanosti Antivirus a kompenzačního bonusu pro OSVČ. Podnikatel by si měl vybrat mezi programy COVID 21 a COVID Nepokryté náklady. Jaké jsou zatím základní parametry obou programů?

Oběma programům se velice intenzivně vyjadřuje Hospodářská komora a i my, Česká komora fitness jsme předkládali naše připomínky za sektor fitness.

COVID 2021

Program COVID 2021 je zjednodušeně řečeno pokračováním programu COVID Gastro – uzavřené provozovny, který končí 15.března a kde je finanční podpora vázána na počet zaměstnanců.

Oprávněným žadatelem je podnikatel, fyzická nebo právnická osoba, jemuž v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 a souvisejících přijatých krizových opatření vlády ČR v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za rozhodné období (srovnávané období) oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb.

Pozn. ČKF: Snažíme se, aby se procentní parametr pro vstup do programu snížil na 40% pokles tržeb. Jako řešení vidíme nový program – COVID Nepokryté náklady.

Maximální výše podpory na jednoho žadatele je dána jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní v rámci rozhodného období uvedeného ve výzvě. Za zaměstnance se pro účely Programu považují rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele.

Pozn. ČKF: Dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme na velmi nízkou efektivitu tohoto programu pro náš sektor.

Program nebude moci být kombinován ve stejném období s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady.

COVID Nepokryté náklady

Cílem tohoto programu je pomoci podnikatelům, fyzickým nebo právnickým osobám, kteří doloží pokles obratu alespoň o 50 % za rozhodné období oproti stejnému období roku 2019 s úhradou části fixních nákladů. Rozhodným obdobím je leden až březen roku 2021 v první výzvě (a následná další čtvrtletí v dalších výzvách). Žadatel se bude prokazovat výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za toto rozhodné období. Do výnosů musí žadatel zahrnout prostředky, které dostal nebo o které si požádal na způsobilé výdaje za rozhodné období v podpůrných programech, jako je Antivirus A, B a Plus, či dalších dotací na způsobilé výdaje. Podpora je poskytována na nepokryté fixní náklady. Stát by tak měl pomoci s 60 % nepokrytých fixních nákladů.

Pozn. ČKF: I v tomto případě se snažíme o snížení procentního parametru pro vstup do programu na 40 %.

Nepokrytými fixními náklady se pro účely Programu rozumí ztráta snížená o dotace poskytnuté žadateli o podporu a notifikované dle odstavce 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B a další dotace na způsobilé výdaje. Způsobilými výdaji jsou výdaje na nepokryté fixní náklady.

Upozorňujeme také na to, aby byl program použitelný i pro nepodnikatelské subjekty – spolky, které jsou nedílnou součástí sektoru tělovýchovných služeb a to jak v definici žadatele, tak i definici nákladů, které se budou moci uplatnit jako nepokryté fixní.

Pozn. ČKF: Společně s Hospodářskou komorou navrhujeme vyšší procento nákladů na hranici max. povoleného limitu Dočasného rámce, tedy 70 % pro klasické firmy a 90 % pro malé a mikropodniky. Dále by mělo být možné program kombinovat s programem Antivirus a kompenzačním bonusem, jelikož se tyto podpory budou následně odečítat od sumy kompenzace. Dále také opakujeme, že je třeba nastavit program tak, aby ho mohli čerpat podnikatelé, kteří otevřeli své provozy až v roce 2020.

Komentáře