10 fitness trendů pro rok 2024! Jedničkou jsou opět wearables

Již po osmnácté American College of Sports Medicine (ACSM) zveřejnila výsledky průzkumu, který se věnuje trendům ve fitness. Data sbírá od tisíců respondentů po celém světě a my tak máme jedinečnou možnost nakouknout pod pokličku, kam se bude ubírat sektor fitness v roce 2024. Jedno je ale jisté, nastává změna ve vnímání společnosti. Lidé si uvědomují, že pohyb je potřebný pro jejich zdraví.

„Nejdůležitější je celkový rostoucí trend oblíbenosti cvičení ve fitness. Ten je provázaný se zapojením širších vrstev společnosti. Mezi návštěvníky vidíme oproti minulým rokům spoustu teenagerů, starších lidí a třeba i maminky s dětmi. Stoupá obliba cvičení pro děti od nejútlejšího věku. Další trendy, které u nás pozorujeme jsou spojení cvičení a saunování nebo digitalizace cvičení, ať už pomocí samotných strojů nebo skrz tzv. wearables,“

uvádí k aktuálním trendům majitel fitness sítě ToFitko Jan Pulkráb.

1. Wearables – nositelné technologie

Nositelné technologie jsou v čele tabulky už od roku 2016 (s výjimkou třetího místa v roce 2018 a druhého místa v roce 2021). Vzhledem k tomu, že technologie jsou velmi dobře dostupné, neustále se vyvíjejí a stále častěji se používají k personalizaci programů, není divu, že jsou takto oblíbené.

2. Podpora zdraví na pracovišti

Podpora zdraví na pracovišti se umístila na druhém místě, což naznačuje zvýšené povědomí o přínosech podpory zdraví zaměstnanců. Špatný zdravotní stav lidí v produktivním věku dramaticky narůstá a s tím souvisí i zvýšené ekonomické náklady. Poskytování příležitostí k podpoře zdraví na pracovišti, jako jsou například benefity ve formě vstupů do fitness centra a další sportoviště nebo preventivní vyšetření, může snížit náklady na pojištění, zvýšit produktivitu práce a zlepšit duševní zdraví.

„Programy prevence zdraví jsou tématem novely zákona č. 373/2011 Sb. o specifických lékařských službách. Česká komora fitness jako autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR se snaží do této legislativní úpravy jasně zahrnout i pohybové aktivity. Dalším prostorem pro podporu pohybových aktivit zaměstnanců jsou zaměstnanecké benefity, u kterých ale došlo k zásadnímu finančnímu omezení, které považujeme zejména pro oblast zdravotních benefitů za krátkozraké. I v tomto směru se zapojujeme do snah o legislativní změny, které by byly podpoře pohybu, fitness a wellness pozitivně nakloněny. Dobrý příklad praxe máme např. ve Švédsku a Rumunsku, kde jsou tyto náklady považovány za odpočitatelné daňové položky,“

komentuje podporu zdraví na pracovišti Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a zároveň víceprezidentka Hospodářské komory České republiky.

3. Fitness programy pro seniory

Populace ve vyspělé společnosti stárne a to s sebou přináší zvýšené riziko a výskyt chronických onemocnění, kognitivních poruch, mrtvice a pádů. Pravidelná aerobní aktivita a silový trénink může udržet vyšší kvalitu života a delší soběstačnost člověka.

Zdroj fotografií: Zleva (Fitness Victory, Fitness Studio Hofmannovi Louny, Fitness URAL Sokolov)

4. Hubnoucí programy

Hubnoucí programy se v roce 2023 dostaly z osmého místa na čtvrté a zohledňují roli, kterou může pravidelný pohyb hrát při zlepšování metabolických funkcí a snižování množství tělesného tuku. Samozřejmě reagují také na fakt, že obezita a její komorbidity jsou na vzestupu.

5. Úhrada služeb kvalifikovaných odborníků

Tento trend svědčí o tom, že kvalifikovaní odborníci ve fitness, trenéři a instruktoři, mohou hrát důležitou roli v systému zdravotní péče a jejich práce by tak mohla být částečně nebo úplně hrazená zdravotní pojišťovnou s cílem zvýšit fyzickou aktivitu a zlepšit kvalitu života.

„Příspěvky na pohybové aktivity jsou v ČR zatím zahrnuty v preventivních plánech zdravotních pojišťoven. Velmi přínosné by však bylo zařadit cvičení jako součást léčby chronicky nemocných pacientů. K realizaci takového opatření je třeba prokázat jasnou minimální úroveň znalostí a dovedností fitness profesionálů. K tomu již máme připravený a schválený standard profesní kvalifikace Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními. K prvním zkouškám dojde v průběhu letošního roku, na přípravě dlouhodobě pracujeme s týmem prof. Martina Matoulka,“

dodává k trendům Jana Havrdová.

6. Zaměstnávání certifikovaných odborníků na cvičení

Jedná se o stálý trend a odráží rostoucí profesionalizaci odvětví, kdy poskytovatelé zdravotních a fitness služeb zaměstnávají vyškolené profesionály. Každý člověk je jedinečný a má specifické potřeby a omezení. Kvalifikovaní trenéři jsou schopni přizpůsobit tréninkové programy, aby byly vhodné pro individuální potřeby a cíle klientů.

7. Mobilní fitness aplikace

Mobilní fitness aplikace jsou populární z několika důvodů, které se vzájemně doplňují a vytvářejí pro uživatele komplexní zážitek podporující jejich fitness cíle. Jsou personalizované, často poskytují motivující prvky, jako jsou výzvy, odznaky, sdílení pokroku s přáteli a sledování osobních rekordů, které pomáhají uživatelům zůstat na cestě k jejich cílům.

8. Cvičení pro duševní zdraví

Cvičení pro zlepšení duševního zdraví je na osmém místě a potvrzuje rostoucí povědomí u spotřebitelů o tom, že pohyb zlepšuje duševní zdraví a pohodu.

9. Podpora a rozvoj pohybových dovedností mládeže

V mládí je snazší učit se a rozvíjet své dovednosti. Zavádění fitness návyků v mladém věku může vést k celoživotnímu závazku ke zdraví a pohybu. S rostoucím počtem dětí a dospívajících s nadváhou je důležité poskytnout mládeži nástroje a znalosti, jak žít aktivní a zdravý život. Zároveň například skupinové fitness aktivity nabízejí mladým lidem možnost socializovat se a pracovat v týmu.

„Pohybové aktivity jsou pro zdravý vývoj mládeže zcela nezbytné a esenciální, a to nejen z pohledu snadnosti vytvoření nového návyku, ale také jeho udržení pro budoucí roky života až do pozdního stáří. Již v mladistvém věku si osvojujeme celou řadu pohybových dovedností a rozvíjíme své schopnosti, fitness je v tomto naprosto skvělým nástrojem působícím na všech úrovních pohybového rozvoje dospívajícího jedince. Mimo jasné benefity je však také nutné vidět rizika v nevhodném způsobu cvičení, vlivu sociálních sítí nebo možnostech přístupu k dopingu, které je třeba co nejvíce eliminovat vhodnou edukací,“ 

komentuje podporu pohybových aktivit Jan Caha, člen představenstva České komory fitness.

Zdroj fotografií: Fitness Victory

10. Osobní trénink

Mnoho lidí stále hledá individuální přístup a odborné vedení, které jim osobní trenér může poskytnout. Trenér pomáhá klientům stanovit a dosahovat jejich fitness cílů, zlepšovat techniku cvičení, motivovat je a zajistit, aby byl jejich trénink bezpečný a efektivní.

„Byť by se mohlo zdát, že elektronizací fitness center a rozsáhlostí onlinu může váha osobního tréninku upadat, opak je pravdou. Individuálnost přístupu s odhalením i těch nejmenších detailů fyziologie a biomechaniky klienta a kvalita služby šitá na míru je tím, co bude stále „trendy“ a do budoucna stále více žádané. Ba co více, tento nutný tlak na kvalitu bude také jak věřím vést k vyšší kvalitě služeb osobních trenérů a jejich nutnost edukace,“ 

doplňuje Jan Caha.

Zdroj fotografií: ToFitko | Svět pod Palmovkou | Pod Komínem

Celý průzkum včetně dalších fitness trendů najdete ZDE.

Komentáře