Od 12.dubna lze žádat o dotační program COVID 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021. Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod.

Účel programu

Záměrem programu COVID 2021 je poskytnutí podpory na zajištění likvidity podnikatelům, kterým v důsledku pandemie COVID-19 razantně poklesly tržby, a to prostřednictvím příspěvku na každého jednotlivého zaměstnance. Získanou podporu budou moci podnikatelé využít pouze na úhradu nákladů na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny (zejména na osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.), které vznikly od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2021.

Oprávnění žadatelé

Nárok na podporu budou mít fyzické osoby, právnické osoby a příspěvkové organizace (pokud je příspěvkovou organizací, pak platí, že za srovnávací období pocházelo alespoň 50 % celkových výnosů organizace z podnikatelské činnosti), vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem, a to za předpokladu splnění předem stanovených podmínek.

Podmínky poskytnutí podpory

K tomu, aby byla podpora žadateli přiznána, bude muset prokázat pokles tržeb za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %, přičemž tržbami se v daném případě rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží.

  • Srovnávané období je období od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021.
  • U Srovnávacího období bude mít žadatel na výběr ze dvou období, a to od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 nebo od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020.

Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021 (pokud žadatel o nový kompenzační bonus již požádal, může žádost o podporu v programu COVID 2021 podat, ale v případě jejího schválení musí bezodkladně svého správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, resp. o jeho vrácení).

Výše podpory a její limit

Žadatel v rámci programu COVID 2021 získá podporu ve výši 500,- Kč/ den na každého zaměstnance. V případě, že má žadatel 1 až 3 zaměstnance na plný pracovní úvazek, bude výše podpory navýšena na částku ve výši 1.500,- Kč/ den, bez ohledu na to, zda má jednoho, dva nebo tři zaměstnance.

Počet dnů je dán dobou mezi 11. lednem 2021 a 31. březnem 2021 (celkem 80 dní).

Podpora bude poskytnuta pouze do nevyčerpané výše limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik), tedy 1 800 tis. EUR (pro tyto účely se budou sčítat nejen přiznané podpory v rámci programů COVID, ale rovněž i podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“).

Osoba zaměstnance

Zaměstnancem se kromě zaměstnance v pracovním poměru rozumí rovněž osoba spolupracující dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatel se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Podmínkou je, aby všichni tito zaměstnanci byli k 1. 1. 2021 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení („ČSSZ“) a dále, aby se na provozování podnikatelské činnosti, k níž se žádost vztahuje, většinou své pracovní náplně podíleli.

V případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek (např. pokud zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet 10 x 0,5 x 500, tedy může žádat o 2500 Kč na den)

Podání žádosti

Žádost bude možné podat od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021, a to prostřednictvím elektronického systému, jako tomu bylo i u dosavadních programů. V rámci tohoto systému bude automaticky vygenerováno čestné prohlášení žadatele, přičemž jiné dokumenty nebude žadatel povinen, až na výjimky, dokládat.

Mezi shora uvedené výjimky se bude řadit elektronicky podepsaná (příp. ověřená) plná moc v případě, že žádost nebude podávat osoba oprávněna za žadatele jednat. Zároveň, pokud u zaměstnance nebude automaticky ověřeno, že byl k rozhodnému datu přihlášen k platbě pojistného na ČSSZ, bude mít žadatel možnost doložit, že zaměstnanec nahlášen byl, jen v seznamu ČSSZ k danému datu ještě nebyl evidován.

Přehledná tabulka nových kompenzačních programů

Komentáře