Aktualizace: Již můžete žádat o nový kompenzační bonus

Vláda schválila nový kompenzační bonus pro OSVČ a malá eseróčka. Dosáhne na něj širší okruh žadatelů, bude navýšený na 1 000 Kč denně a nebude již vázán na nouzový stav. Platit by měl po dokončení legislativního procesu zpětně od 1. února 2021.

Nový kompenzační bonus by se měl zařadit mezi 3 hlavní inovované pilíře státní podpory, které by měl dále tvořit program Antivirus a nová forma státní podpory MPO pracovně označovaná jako „COVID 21“. Podle dostupných informací by tato inovace měla přinést jednodušší, přehlednější a zároveň univerzálnější systém podpor, zejména se zaměřením na širší okruh žadatelů (bližší informace by měly být postupně zveřejňovány).

Hlavní novinkou pro většinu příjemců bude navýšení nového kompenzačního bonusu z 500 Kč na 1 000 Kč denně. Bonus přitom bude individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti, aby nedocházelo v jednotlivých případech k nespravedlivému překompenzování. V případě dohodářů pak zůstává zachována původní výše bonusu 500 Kč denně. Novinkou je také možnost nároku na kompenzační bonus 500 Kč za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci.

Zatímco v podzimní verzi měli na bonus nárok jen ti, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu, a jejich dodavatelé, nově jej budou moct získat podnikatelé, pokud jejich činnost byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu

  • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
  • karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
  • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Z dotčené činnosti musí pocházet většina příjmů

U OSVČ navíc musí být splněna podmínka, že z této dotčené činnosti pochází převažující část příjmů (přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů) ve srovnávacím období. Ta samá podmínka platí i pro společníky s. r. o. a i samotná eseróčka. Zároveň ale mají podnikatelé možnost místo srovnávacího období použít rozhodné období. Stejně tak lze místo převažující části příjmů zohlednit převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti.

Srovnávací období je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Pokud tedy podnikatel bude chtít žádat o kompenzační bonus za únor 2021, srovnávacím obdobím je listopad a prosinec 2018 a leden 2019. Alternativou je rozhodné období od 1. června 2020 do 30. září 2020.

Nárok na bonus mají subjekty s 50 % poklesem příjmů

Hlavní novou podmínkou má pak být, že nárok na bonus budou mít podnikatelé v případě, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Srovnávaným obdobím je opět kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

S čím nepůjde bonus kombinovat

I nadále platí, že kompenzační bonus nelze čerpat s podporou v nezaměstnanosti a také s dalšími podpůrnými programy (s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, a podpory, která slouží k úhradě nájemného). U firem navíc není možné bonus kombinovat s podporou Antivirus, která byla poskytnuta na samotného společníka.

Bonus se má vyplácet zpětně od února

Nová verze kompenzačního bonusu má být vyplácena zpětně už od 1. února, čímž se bude částečně překrývat se stávajícím kompenzačním bonusem. Částečné překrytí prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím stávajícího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) bude vyřešeno formou započtení. To znamená, že nově nárokovaný bonus za únor v maximální možné výši 28 000 Kč bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu. Podnikatel nicméně bude muset podat novou žádost.

Nejčastější otázky a odpovědi k novému kompenzačnímu bonusu

Komentáře